Smíšené fondy jako investiční řešení

Smíšené fondy (nebo také balanced či mixed funds) umožňují investovat do různých typů aktiv prostřednictvím jediné investice. Obvykle se jedná o kombinaci dluhopisů a akcií, existují ale také fondy, které mají širší zaměření (tzv. multi-asset funds) a investují ještě například do komodit nebo nemovitostí.

Jaké strategie mohou mít smíšené fondy?

Smíšené fondy s fixním poměrem tříd aktiv

Základní investiční strategií smíšeného fondu je nastavení fixního poměru jednotlivých tříd aktiv, který se liší podle zvolené dynamiky investiční strategie (tedy její rizikovosti a volatility). Zjednodušeně si můžeme představit, že například vyvážený smíšený fond má poměr dluhopisů a akcií v portfoliu 50:50. To je základní nastavení fondu, od které se může portfolio manažer odchýlit podle toho, jaký předpokládá tržní vývoj. Může tedy za klienta upravit složení portfolia tak, aby lépe odpovídalo aktuálnímu investičnímu prostředí.

Často bývá v prospektu fondu stanovena maximální možná odchylka od základního nastavení, kterou manažer fondu nesmí překročit. U smíšených fondů tohoto typu platí, že čím je menší podíl akciové složky, tím je nižší rizikovost celé investice a s tím spojený doporučený investiční horizont a naopak.

Smíšené fondy s cíleným výnosem

Dalším typem jsou smíšené fondy, jejichž investiční strategie je nastavena na konkrétní investiční cíl. Tyto fondy se označují jako fondy cíleného výnosu (target return funds). Jejich investiční strategie může také kombinovat různé typy investic (dluhopisy, akcie, nemovitosti, komodity a další). V tomto případě fondy nemívají pevně nastavený poměr jednotlivých tříd aktiv, ale snaží se dosáhnout stanoveného investičního cíle při současném přísném řízení rizik.

Investiční cíle těchto fondů jsou obvykle prezentovány jako dosažení průměrného ročního výnosu nad určitou úroveň (např. 2 % p.a. nad úroveň krátkodobých sazeb na peněžním trhu). Zároveň s tímto investičním cílem pak také tyto fondy informují investora o možné maximální volatilitě (výkyvech ve zhodnocení) takové strategie např. 5 % ročně a o doporučeném investičním horizontu, pro který je tento cíl nastaven.
Investor fondu tedy ví, že se výkonnost jeho investice bude pohybovat v určitém rozmezí, které bude na jedné straně přinášet cílený výnos a na druhé straně omezovat případné tržní propady.

Proč jsou smíšené fondy mezi investory tak oblíbené?

Odpověď je celkem snadná. Investoři, kteří mají dostatek času a znalostí, si sami nastavují strategii a podle toho pak nakupují jednotlivé investice (konkrétní tituly nebo fondy případně další alternativy). Aktivní investoři, kteří sledují trhy a umí vyhodnotit tržní vývoj, jsou schopni dostatečně rychle reagovat a portfolio podle potřeby upravit.

Většina drobných investorů ale svůj čas věnuje své hlavní profesi, rodině, koníčkům a hledá profesionální správce, kteří na základě dohodnutých pravidel (investiční strategie) budou jejich investice spravovat, aniž by se o to museli sami starat. Individuální správa investičního portfolia je pro drobné investory většinou nedostupná, a tak se jako nejlepší možnost ukazují právě smíšené fondy. Portfolio manažer dohlíží nejen na základní naplnění investiční strategie fondu, ale také pro investora analyzuje a vyhodnocuje tržní vývoj a sleduje jednotlivé tituly v portfoliu. Podle potřeby pak portfolio fondu upravuje.

Mají smíšené fondy vedle aktivně řízeného portfolia i jiné výhody?

Pro investora je využití smíšeného fondu investicí do jednoho cenného papíru. Nemusí řešit úpravu strategie, jednotlivé transakce a jejich vypořádání, možné daňové aspekty souvisejícím s obchodováním a další. Kdykoli chce, může do zvolené strategie doplnit další částku, která se automaticky zainvestuje dle profilu fondu. A naopak, v případě potřeby může část své investice prodat a zbývající část je dál spravována dle parametrů fondu.

V České republice jsou smíšené fondy jednou z dominantních částí celého trhu podílových fondů. Podle Asociace pro kapitálový trh ČR přesáhl v roce 2020 objem investovaných prostředků ve smíšených fondech 210 mil. korun.

Smíšené fondy v nabídce KK INVESTMENT PARTNERS

V naší nabídce naleznete tři smíšené fondy, které reprezentují investiční řešení různých rizikových profilů. Ve všech případech se jedná o fondy zajištěné v české koruně s předpokládaným investičním horizontem delším než 4 roky.

Opatrné investiční řešení

Toto řešení reprezentuje fond NN (L) First Class Multi Asset.

Jedná se o fond s cíleným výnosem, který investuje do širokého spektra globálních investic – dluhopisů, akcií, nemovitostí a komodit. Jeho cílem je dosahovat na 4letém investičním horizontu roční výnos 3 % nad úroveň evropských peněžních trhů (Euribor) s maximálními výkyvy portfolia do 8 % ročně. Tento fond je určen pro investory, kteří preferují méně volatilní investice s přísným řízením rizik i za cenu relativně nižšího zhodnocení.

Vyvážené investiční řešení

Toto řešení reprezentuje fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable.

Jedná se o tradiční smíšený fond, který má v základním nastavení své portfolio rozdělené v poměru 50 % vysoce kvalitních eurových dluhopisů a 50 % akcií evropských společností. Portfolio manažer může podle tržního vývoje a svého zvážení upravovat toto nastavení až o +/- 10 %. U všech titulů se klade zvýšený důraz na udržitelný rozvoj. Fond je určen pro investory, kteří hledají středně rizikovou investiční strategii s odpovídající výkonností. Patří mezi nejlepší evropské smíšené fondy, což dokazuje také aktuálně nejvyšší hodnocení agentury Morningstar.

Dynamické investiční řešení

Toto řešení reprezentuje fond NN (L) Patrimonial Aggressive.

Základní nastavení portfolia tohoto smíšeného fondu je 75 % globálních akcioví a 25 % eurových dluhopisů. I v tomto případě může portfolio manažer upravovat základní nastavení portfolia až o +/- 10 %. Jedná se o takzvaný fond fondů, který nenakupuje přímo jednotlivé tituly, ale investuje do nich prostřednictvím jiných fondů. Tento fond je určený velmi dynamickým investorům, kteří hledají dlouhodobou investici převážně do světových akcií s menší konzervativní složkou. Právě tato relativně malá část investovaná do dluhopisů pomáhá fondu mírně korigovat výkyvy na akciových trzích. Také tento fond patří mezi nejlepší evropské smíšené fondy s nejvyšším hodnocením agentury Morningstar.