Smíšené fondy jako investiční řešení

Smíšené fondy (nebo také balanced či mixed funds) umožňují investovat do různých typů aktiv prostřednictvím jediné investice. Obvykle se jedná o kombinaci dluhopisů a akcií, existují ale také fondy, které mají širší zaměření (tzv. multi-asset funds) a investují ještě například do komodit nebo nemovitostí.

Jaké strategie mohou mít smíšené fondy?

Smíšené fondy s fixním poměrem tříd aktiv

Základní investiční strategií smíšeného fondu je nastavení fixního poměru jednotlivých tříd aktiv, který se liší podle zvolené dynamiky investiční strategie (tedy její rizikovosti a volatility). Zjednodušeně si můžeme představit, že například vyvážený smíšený fond má poměr dluhopisů a akcií v portfoliu 50:50. To je základní nastavení fondu, od které se může portfolio manažer odchýlit podle toho, jaký předpokládá tržní vývoj. Může tedy za klienta upravit složení portfolia tak, aby lépe odpovídalo aktuálnímu investičnímu prostředí.

Často bývá v prospektu fondu stanovena maximální možná odchylka od základního nastavení, kterou manažer fondu nesmí překročit. U smíšených fondů tohoto typu platí, že čím je menší podíl akciové složky, tím je nižší rizikovost celé investice a s tím spojený doporučený investiční horizont a naopak.

Smíšené fondy s cíleným výnosem

Dalším typem jsou smíšené fondy, jejichž investiční strategie je nastavena na konkrétní investiční cíl. Tyto fondy se označují jako fondy cíleného výnosu (target return funds). Jejich investiční strategie může také kombinovat různé typy investic (dluhopisy, akcie, nemovitosti, komodity a další). V tomto případě fondy nemívají pevně nastavený poměr jednotlivých tříd aktiv, ale snaží se dosáhnout stanoveného investičního cíle při současném přísném řízení rizik.

Investiční cíle těchto fondů jsou obvykle prezentovány jako dosažení průměrného ročního výnosu nad určitou úroveň (např. 2 % p.a. nad úroveň krátkodobých sazeb na peněžním trhu). Zároveň s tímto investičním cílem pak také tyto fondy informují investora o možné maximální volatilitě (výkyvech ve zhodnocení) takové strategie např. 5 % ročně a o doporučeném investičním horizontu, pro který je tento cíl nastaven.
Investor fondu tedy ví, že se výkonnost jeho investice bude pohybovat v určitém rozmezí, které bude na jedné straně přinášet cílený výnos a na druhé straně omezovat případné tržní propady.

Proč jsou smíšené fondy mezi investory tak oblíbené?

Odpověď je celkem snadná. Investoři, kteří mají dostatek času a znalostí, si sami nastavují strategii a podle toho pak nakupují jednotlivé investice (konkrétní tituly nebo fondy případně další alternativy). Aktivní investoři, kteří sledují trhy a umí vyhodnotit tržní vývoj, jsou schopni dostatečně rychle reagovat a portfolio podle potřeby upravit.

Většina drobných investorů ale svůj čas věnuje své hlavní profesi, rodině, koníčkům a hledá profesionální správce, kteří na základě dohodnutých pravidel (investiční strategie) budou jejich investice spravovat, aniž by se o to museli sami starat. Individuální správa investičního portfolia je pro drobné investory většinou nedostupná, a tak se jako nejlepší možnost ukazují právě smíšené fondy. Portfolio manažer dohlíží nejen na základní naplnění investiční strategie fondu, ale také pro investora analyzuje a vyhodnocuje tržní vývoj a sleduje jednotlivé tituly v portfoliu. Podle potřeby pak portfolio fondu upravuje.

Mají smíšené fondy vedle aktivně řízeného portfolia i jiné výhody?

Pro investora je využití smíšeného fondu investicí do jednoho cenného papíru. Nemusí řešit úpravu strategie, jednotlivé transakce a jejich vypořádání, možné daňové aspekty souvisejícím s obchodováním a další. Kdykoli chce, může do zvolené strategie doplnit další částku, která se automaticky zainvestuje dle profilu fondu. A naopak, v případě potřeby může část své investice prodat a zbývající část je dál spravována dle parametrů fondu.

V České republice jsou smíšené fondy jednou z dominantních částí celého trhu podílových fondů. Podle Asociace pro kapitálový trh ČR přesáhl v roce 2020 objem investovaných prostředků ve smíšených fondech 210 miliard korun.

Smíšené fondy v nabídce KK INVESTMENT PARTNERS

V naší nabídce naleznete tři smíšené fondy, které reprezentují investiční řešení různých rizikových profilů. Ve všech případech se jedná o fondy zajištěné v české koruně s předpokládaným investičním horizontem delším než 4 roky.

Opatrné investiční řešení

Toto řešení reprezentují v naší nabídce dva fondy:

 Fond  s cíleným výnosem Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset.

Jedná se o fond, který investuje do širokého spektra globálních investic – dluhopisů, akcií, nemovitostí a komodit. Jeho cílem je dosahovat na 4letém investičním horizontu roční výnos 3 % nad úroveň evropských peněžních trhů (Euribor) s maximálními výkyvy portfolia do 8 % ročně. Tento fond je určen pro investory, kteří preferují méně volatilní investice s přísným řízením rizik i za cenu relativně nižšího zhodnocení.

Fond z rodiny Patrimonial  Goldman Sachs Patrimonial Defensive.

Zaměření fondu vychází vstříc požadavkům klientů, kteří hledají aktivně řízenou investiční strategii s vahou 25 % světových akcií a 75 % evropských dluhopisů.  Od tohoto neutrálního nastavení se může portfolio manažer odklonit o +/- 20 %. Fond investuje do dalších NN Fondů, čímž zajišťuje velmi široké rozložení aktiv.

Fond je určen investorům, kteří v současném prostředí hledají středně kolísavou investici pro dlouhodobou akumulaci kapitálu s méně dynamickým investičním profilem. Dluhopisová složka funguje jako zklidňující element v období ekonomické nejistoty, akciová  naopak přidává dynamiku v období ekonomického růstu

Fond NN (L) Patrimonial Defensive patří ve své kategorii mezi špičkové fondy s dlouhodobě udíleným nejvyšším ratingem agentury Morningstar. EUR třída fondu byla založena již v roce 1994. 

 

Vyvážené investiční řešení

Toto řešení reprezentuje fond Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable.

Jedná se o tradiční smíšený fond, který má v základním nastavení své portfolio rozdělené v poměru 50 % vysoce kvalitních eurových dluhopisů a 50 % akcií evropských společností. Portfolio manažer může podle tržního vývoje a svého zvážení upravovat toto nastavení až o +/- 10 %. U všech titulů se klade zvýšený důraz na udržitelný rozvoj. Fond je určen pro investory, kteří hledají středně rizikovou investiční strategii s odpovídající výkonností. Patří mezi nejlepší evropské smíšené fondy, což dokazuje také aktuálně nejvyšší hodnocení agentury Morningstar.

Podobným profilem se vyznačuje fond Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund úrok a dividenda Fond se zaměřuje na globální trhy a aktivně řídí investice do vládních i korporátních dluhopisů, dluhopisů s vysokým výnosem, REITS a akcií s využitím dalších fondů Fidelity jako podkladové investice. 

Dalším reprezentantem podobného složení portfolia je fond Schroder ISF Global Multi Asset BalancedTento fond  investuje do širokého spektra investic, vedle globálních dluhopisů a akcií také do alternativních investic a komodit.

Investovat můžete také do aktivně řízeného portfolia fondu Allianz Dynamic Multi-Asset SRI 50. Jednu se o moderně řízený fond s poměrem 50/50 konzervativní a dynamická složka portfolia.

Dynamické investiční řešení

Toto řešení reprezentuje fond Goldman Sachs Patrimonial Aggressive.

Základní nastavení portfolia tohoto smíšeného fondu je 75 % světových akcií a 25 % eurových dluhopisů. I v tomto případě může portfolio manažer upravovat základní nastavení portfolia až o +/- 10 %. Jedná se o takzvaný fond fondů, který nenakupuje přímo jednotlivé tituly, ale investuje do nich prostřednictvím jiných fondů. Tento fond je určený velmi dynamickým investorům, kteří hledají dlouhodobou investici převážně do světových akcií s menší konzervativní složkou. Právě tato relativně malá část investovaná do dluhopisů pomáhá fondu mírně korigovat výkyvy na akciových trzích. Také tento fond patří mezi nejlepší evropské smíšené fondy s nejvyšším hodnocením agentury Morningstar.

Investujete do tématických fondů, ale zajímala by Vás aktivně řízená strategie, která využívá tématické fondy a alokuje jejich prostředky do témat, kde portoflio manažer vidí vždy příležitost? Takovou strategii nabízí fond BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATICFond je určen dynamickým investorům, kteří hledají doplnění investiční strategie o tématické fondy a sledují aktuální trendy.

 

 

Investor by se měl ujistit v aplikaci KKinvestor, případně v Přehledu fondů, které investiční nástroje jsou pro něj vhodné, neboť investiční nástroje výše uvedené nemusí být vhodné pro všechny investory.

Smíšené fondy na platformě KKinvestor patří do kategorie 2.