Proč podílové fondy

Protože je to jednoduchý a efektivní způsob investování. Pro každého.

Investování prostřednictvím podílových fondů je velmi jednoduchý způsob, jak bez potřeby hlubokých znalostí kapitálových trhů a obětování volného času můžete naplnit své investiční cíle. Podílové fondy mají řadu výhod, které využijí jak začínající investoři, tak i ti zkušení, kteří hledají jednoduchý a transparentní investiční nástroj.

Přesto je však třeba dodržet několik základních pravidel a uvědomit si, že každá investice s sebou nese určitá rizika. Bez rizika totiž není ani výnos, a tak není možné jej úplně eliminovat. Je však možné se o nich dopředu informovat a zhodnotit, jakou míru rizika v podobě možné ztráty jsme ochotni snést.
 

Jaké mají podílové fondy výhody?

Víte, do čeho investujete

Jedná se o investici do jednoho cenného papíru za dopředu známých pravidel, která jsou uvedena v prospektu fondu a podléhají přísné lokální (ČNB) i mezinárodní (EU) regulaci.

Jednoduchá změna

Pokud chcete upravit hodnotu své investice, nebo změnit strategii, tak velmi jednoduše dokoupíte nebo odprodáte podíl ve fondu. Vaše investice se i nadále řídí podle stejných pravidel.

Dostupná investice

Vaše peníze ve fondu jsou velmi dobře dostupné. Obvykle trvá přibližně 5 pracovních dní, než dostanete peníze zpět na svůj účet. Fondy jsou také velmi flexibilní nástroj pro přenastavení vašeho investičního portfolia, nebo realizaci zisku v případě dosažení investičního cíle.

Profesionální správa

Podílové fondy spravují týmy zkušených portfolio manažerů a analytiků, kteří za investory detailně sledují tržní vývoj a v případě potřeby upravují složení portfolia tak, aby dokázali využít nových příležitostí, anebo naopak zmírnili možné ztráty.
 

Dobře investovat znamená dodržet některá základní pravidla.

 • Vhodně rozložit své investice (diverzifikovat) – počet a různorodost investic v portfoliu hraje důležitou roli. Známé pravidlo „nedávat všechna vejce do jednoho košíku“ je velmi důležité. Jednoduše řečeno, při dostatečně širokém zastoupení různých investic mohou zisky těch s lepšími výsledky vyvážit ztráty těch s horším vývojem.
   
 • Seznámit se s investiční strategií fondu a souvisejícími riziky – před tím, než provedete investici, projděte si základní informace o strategii fondu a rizika, která jsou s fondem spojená (například v dokumentu klíčové informace pro investory, tzv. KIID). Důležité je investovat jen do takových fondů, u nichž dobře rozumíte rizikům a jste schopni unést možné ztráty.
   
 • Dobře si naplánovat a dodržet investiční horizont – čím rizikovější fond, tím delší je doporučený investiční horizont. U bezpečnějších dluhopisových fondů bývá kratší (obvykle 3-5 let), naopak u rizikovějších akciových fondů delší (obvykle 7 a více let). Čím déle držíte peníze zainvestované ve fondu, tím nižší je riziko, že fond nestihne kompenzovat možné poklesy hodnoty před tím, než dosáhnete svého investičního cíle.
   
 • Investovat jen tolik, kolik si můžete dovolit – základní poučka říká, že by každý investor měl mít peníze pro běžnou potřebu, rezervu k dispozici a až pak tzv. investiční peníze, bez kterých se může delší dobu obejít. Pokud byste investovali všechny své volné peníze a dostali se do potíží, mohlo by se stát, že nedodržíte investiční horizont, což zvyšuje možné riziko ztráty.
   

Jaká mají podílové fondy rizika?

Rizika fondu jsou prezentována například v klíčových informacích pro investory (KIID) nebo v měsíční zprávě fondu pomocí metody SRRI. Každému fondu je přiřazen rizikový stupeň od 1 (nejnižší riziko) do 7 (nejvyšší riziko). Mezi nejčastější rizika spojená s podílovými fondy patří následující.

 • Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Mnoho investorů při rozhodování o tom, do jakého fondu vložit své peníze, vychází jen z jeho historického vývoje a očekává, že se bude takto vyvíjet i nadále. Kapitálové trhy ale svou historii neopakují a vycházet z minulé výkonnosti pro investiční rozhodnutí není doporučené. Minulá výkonnost může pouze investora navést na vývoj chování investice v čase a příblížit její kolísání (volatilitu).
   
 • Tržní riziko není dobré podcenit. Hodnota investice může v čase kolísat. U rizikovějších fondů může být cenové kolísání výrazně vyšší (akciové nebo komoditní fondy), než u konzervativnějších fondů (kvalitní dluhopisové fondy). Jedná se o riziko spojené zejména s vývojem na finančních trzích, vývojem ekonomické situace emitentů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou hospodářskou situací světa a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi.
 • Podílové fondy běžně nezaručují návratnost investované částky. Hodnota fondu může růst ale i klesat, a tak je zde riziko, že nedosáhnete hodnoty své původně investované částky. S tímto rizikem je možné pracovat vhodně zvoleným investičním horizontem. 
   
 • Hodnota investice do fondů v cizích měnách může být ovlivněna pohyby měnových kurzů. Mezi českými investory jsou proto oblíbené fondy s měnovým zajištěním do české koruny, které v případě výkyvů domácí měny omezuje kurzové ztráty. Je však třeba mít na paměti, že měnové zajištění něco stojí a tyto fondy pak mohou mít vyšší náklady, než jejich mateřské třídy např. v EUR či USD.
   

Kde najdete potřebné informace?

Všechny společnosti, které prodávají podílové fondy, k nim musí také zveřejňovat důležité informace. Cílem je, aby se každý investor mohl seznámit se strategií konkrétního fondu a vyhodnotit související rizika. Mezi základní dokumenty patří:

 • Klíčové informace pro investory (Key Investor Information Document – KIID) – v tomto dokumentu se dozvíte hlavní cíle fondu a popis jeho investiční politiky, detailní popis rizik, přehled poplatků a kalendářní výkonnost fondu v posledních 5 letech.
   
 • Prospekt fondu – v tomto dokumentu se kromě informací o fondu dozvíte také základní informace o společnosti, která fond spravuje. Dále pak investiční cíle a politiku fondu spolu s jeho rizikovým profilem a informace o jednotlivých akciových třídách. Informace jsou v tomto dokumentu psané odborněji a ve větším detailu než v dokumentu KIID.
   
 • Měsíční zpráva fondu (nebo také informační list či factsheet) – hlavním cílem tohoto dokumentu je poskytnout investorům aktuální pohled na zhodnocení fondu v delším časovém horizonu a z různých pohledů. Naleznete zde kalendářní i kumulované výkonnosti, porovnání s benchmarkem, statistické ukazatele, složení portfolia a další důležité informace platné vždy ke konci daného měsíce.

Všechny zmíněné dokumenty jsou běžně k dispozici na webových stránkách společnosti, která fondy nabízí.  Na tomto webu naleznete v části seznam fondů veškeré informace ke každému fondu.