Co jsou cílové trhy

Regulace MIFID II přinesla požadavky na řízení produktů pro produkční společnosti (tvůrce investičního nástroje) a jejich distributory. Každému investičnímu produktu musí být určen jeho cílový trh, tzn. typ zákazníka (koncového investora) pro něhož je fond vhodný s ohledem na jeho znalosti, zkušenosti, porozumění vztahu rizika a výnosu, schopnost nést ztrátu, toleranci k riziku a na jeho finanční cíle a potřeby. Cílový trh tak definuje okruh zákazníků, pro které je investiční produkt vhodný a jimž může být aktivně nabízen.

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. (dále jen Společnost) nabízí službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. a) ZPKT). Je proto vhodné zdůraznit, že se nejedná o doporučení vhodných produktů v režimu investičního poradenství. Tak aby Společnost mohla klientovi představit produkty s určeným cílovým trhem jehož je zákazník součástí, vyhodnotí informace z investičního dotazníku, který zákazník vyplnil. Na základě tohoto výsledku a určenému cílového trhu investičního produktu (dle informací od jednotlivých producentů) může zákazníkovi představit a indikovat které kategorie investičních produktů, jsou do jejich portfolií na základě výše zmíněných parametrů vhodné.

Jak zjistí zákazník, které kategorie fondu jsou pro něj vhodné?

Velmi jednoduše. Při založení smlouvy je vyhodnocen Investiční dotazník, který mapuje výše uvedené parametry a na jehož základě je zákazník svým poradcem seznámen s informací o kategorii fondů (cílový trh), které jsou pro něj vhodné. Informace o tomto výsledku se zároveň uloží do klientské aplikace KKinvestor v části Moje údaje – Test investora.

Zde má zákazník možnost kdykoliv zkontrolovat určený cílový trh a jednotlivé odpovědi na otázky v investičním dotazníku. Kdykoliv se situace zákazníka změní může investiční dotazník aktualizovat, tak aby vždy plně odpovídal jeho aktuálním potřebám a požadavkům. Tato aktualizace je požadována minimálně jednou za 2 roky.

Jak zjistí zákazník, které fondy patří do konkrétní kategorie?

Společnost indikuje svým zákazníkům kategorie fondů dvěma způsoby:

 • Na webových stránkách kkip.cz
  • V části Pro klienty – Dokumenty a formuláře je ke stažení Přehled fondů, jehož součástí je informace o kategorii fondu (cílový trh) u každého jednotlivého investičního produktu.

 • V aplikaci KKinvestor
  • V sekci „seznam fondů“ je u každého fondu indikace souladu investičního fondu s výsledkem investičního dotazníku s ohledem na kategorii fondu a investiční horizont.
  • Zelená barva indikuje soulad určeného cílového trhu fondu a zákazníka. Tzn. že fond je vhodný pro zákazníka při zohlednění jeho znalostí a zkušeností, schopnosti nést ztráty, cílů a potřeb a při zohlednění jeho tolerance k riziku.
  • Červeno-zelená barva znamená, že fond nesplňuje investiční horizont indikovaný zákazníkem v testu investora.
  • Červená barva znamená, že určený cílový trh fondu není v souladu se znalostmi a zkušenostmi zákazníka, jeho schopností nést ztráty, jeho cíli a potřebami a jeho tolerancí k riziku.


    
  • Zákazník tak před vytvořením nákupní instrukce může ověřit soulad investičního fondu s výsledkem svého investičního testu a ujistit se, že je prezentovaný fond na základě uvedených parametrů pro něj vhodný či nikoliv
 • V přiloženém souboru „Produktová informace“ je také možné ověřit základní informace o nabízených investičních fondech, mezi nimi i informace související s konceptem určení cílových trhů.