Informace o zpracování osobních údajů

Účelem této informace je poskytnout Vám souhrnný přehled o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám Vy či jiná osoba poskytli při sjednávání komisionářské smlouvy či které jsme získali jiným zákonným způsobem, a jaká jsou Vaše individuální práva v rámci ochrany osobních údajů.

Aktuální znění těchto Informací o zpracování osobních údajů naleznete na našich internetových stránkách (tj. na Internetové adrese Obchodníka) na adrese: www.kkip.cz znění těchto Informací o zpracování osobních údajů můžeme průběžně a jednostranně měnit.

1. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Správcem Vašich údajů je společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., se sídlem Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, Česká republika, IČO 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 4519.

Kontaktní údaje správce:

Klientské centrum: +420 210 320 101; zc.pikk@tneilk

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

e-mail: zc.pikk@opd

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu k dosažení níže uvedených účelů. Charakter zpracovávaných osobních údajů závisí na tom, při jaké příležitosti k jejich zpracovávání dochází, tedy za jakým účelem jsme je od Vás či jinou formou získali. To znamená, že jiné osobní údaje budeme získávat v případě, kdy spolu budeme jednat o uzavření komisionářské smlouvy a jiné v momentě, kdy budete dávat pokyn k nákupu cenných papírů.

V souhrnu půjde zejména o následující kategorie osobních údajů:

 1. Identifikační a kontaktní údaje – zejména Vaše jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu / sídla, pohlaví, titul, status fyzická osoba nepodnikatel/fyzická osoba – podnikatel, daňové rezidentství, datum narození, rodné číslo, IČO (je-li to aplikovatelné), TIN, národní identifikátor, státní občanství, číslo bankovního účtu, údaje o průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti, podpis, korespondenční adresa, emailová adresa, telefonní číslo, přístupové údaje k našim aplikacím
 2. Údaje o sjednaných produktech a službách – jedná se o údaje, které jste nám poskytli v rámci uzavření komisionářské smlouvy a v souvisejících formulářích či dotaznících – zejména údaje uvedené v dotaznících zjišťujících Vaše finanční a majetkové poměry, Vaše finanční potřeby a očekávání, údaje uvedené v testu investora prokazující stupeň Vašich znalostí a zkušeností s investováním, číslo Vaší komisionářské smlouvy, transakční údaje, Váš potenciální zájem a příležitosti v oblasti investování, omezení a limity, naše předchozí simulace a nabídky.
 3. Údaje z naší vzájemné komunikace – zejména údaje z naší komunikace prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu včetně záznamů z telefonních hovorů, údaje z používání našich aplikací a internetových stránek, informace o řešení stížností a servisních požadavků, IP adresy
 4. Profilové údaje – jedná se o zpracování údajů uvedených v komisionářské smlouvě, zejména Vašich základních fyzických charakteristik (věk, pohlaví), údaje o bydlišti, údaje o Vaší rizikovosti z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a údaje o Vaší důvěryhodnosti vůči poskytovatelům finančních služeb.

3. PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel.

Mezi naše hlavní účely zpracování Vašich údajů patří následující kategorie:

 1. Identifikace a ověření Vaší totožnosti – abychom s Vámi mohli uzavřít komisionářskou smlouvu a poskytovat Vám naše služby, Vaši řádnou identifikaci nám ukládá také zákon proti praní špinavých peněz a zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

  Právním základem pro toto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás vztahují.
 2. Simulace vybraných investičních produktů v naší aplikaci včetně zpracování Vašich registračních údajů.

  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.
 3. Uzavření, správa a plnění komisionářské smlouvy – do uzavření smlouvy zpracováváme Vaše údaje pouze k přípravě samotného návrhu, po podpisu smlouvy jsou Vaše údaje zpracovány také za účelem plnění smlouvy.

  Právním základem pro toto zpracování je uzavření a splnění smlouvy a splnění právních povinností, které se na nás vztahují.
 4. Klientský servis, řízení vztahu s našimi klienty a zlepšování kvality našich služeb – abychom měli ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte, řešíme s vámi nejrůznější požadavky a stížnosti.

  Právním základem pro toto zpracování je splnění smlouvy, splnění právních povinností, které se na nás vztahují, a náš oprávněný zájem.
 5. Používání produktů a služeb – při využívání našich služeb dochází ke zpracování Vašich základních údajů, údajů o produktech a transakčních údajů.

  Právním základem pro toto zpracování je splnění smlouvy.
 6. Vytváření analýz a statistik – dochází k analýze, porovnání a spojování agregovaných, případně zcela anonymních údajů o produktech a službách a profilových údajů, abychom mohli naše služby maximálně přizpůsobit potřebám našich klientů a odhadnout jejich zájmy.

  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.
 7. Řádný výkon činností investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce, účtování provizí - při využívání našich služeb dochází mezi námi a investičním zprostředkovatelem, resp. jeho vázaným zástupcem k operativní výměně informací týkajících se Vaší smlouvy, které slouží obezřetnému a řádnému řízení činností investičního zprostředkovatele, resp. jeho vázaného zástupce a díky kterým zajišťujeme řádné plnění našich povinností.

  Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností, které se na nás vztahují, a oprávněný zájem náš i investičního zprostředkovatele, resp. vázaného zástupce jakožto našeho zástupce, který o Vás jako o klienta pečuje.
 8. Profilování – abychom nabízeli službu, která bude relevantní pro naše klienty, a přizpůsobili parametry naší služby Vašim konkrétním potřebám, provádíme profilování Vašich údajů. Výsledky tohoto procesu využíváme také pro marketingové účely. Profilové údaje používáme také k vývoji nových produktů a služeb a k analýze trhu.

  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem a Váš souhlas.
 9. Marketing – v rámci našich marketingových aktivit Vás příležitostně kontaktujeme a zasíláme Vám obchodní sdělení, a to telefonicky (včetně SMS), elektronicky (i přes naši aplikaci) i poštou. Pro tento účel využíváme Vaše základní údaje, údaje o produktech, výsledky profilování (které může být prováděno zcela automatizovaně). Zpracování Vašich údajů pro účely marketingu lze považovat za náš oprávněný zájem.

  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem a Váš souhlas.

  Bez Vašeho souhlasu můžeme na základě našeho oprávněného zájmu zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem příležitostného nabízení našich produktů a služeb poštou a elektronicky, a to po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále na dobu 1 (jednoho) roku po jeho skončení. Vaše údaje předáme pouze našim smluvním partnerům, kteří pro nás v pozici zpracovatele přímo oslovují klienty s nabídkou našich produktů a služeb. Při doručení každého jednotlivého obchodního sdělení pak budete mít možnost nadále odmítnout zpracování vašich osobních údajů pro uvedený marketingový účel.

  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem vyplývající z uzavřené komisionářské smlouvy.
 10. Kontrola požadavků dle směrnice MiFID a zákona o podnikání na kapitálovém trhu – zpracováváme údaje o Vašem klientském profilu při provádění obchodů s cennými papíry za účelem prevence, odhalování a šetření možného nesouladu se zákonnými požadavky.

  Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností, které se na nás vztahují a náš oprávněný zájem.
 11. Prevence, odhalování a vyšetřování praní špinavých peněz - Vaše základní údaje a údaje o investování analyzujeme a profilujeme, abychom předcházeli praní špinavých peněz.

  Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností, které se na nás vztahují, splnění úkolu ve veřejném zájmu a náš oprávněný zájem.
 12. Prevence a odhalování zneužití trhu – Vaše základní údaje a údaje o investování zpracováváme za účelem kontroly dodržování požadavků zákona o podnikání na kapitálovém trhu a předcházení jednání, které by mohlo poškodit naše klienty.

  Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností, které se na nás vztahují, splnění úkolu ve veřejném zájmu a náš oprávněný zájem.
 13. Plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci a ČNB - Vaše základní údaje a údaje o investování zpracováváme za účelem plnění našich povinností vůči regulačním a státním orgánům.

  Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností, které se na nás vztahují.
 14. Výkon práv ve sporech – pokud musíme hájit naše práva ve sporu, jehož jste účastníkem, zpracováváme Vaše základní údaje, údaje o investování, údaje o našich produktech a službách a případně údaje z naší komunikace, jsou-li nezbytné k ochraně našich práv.

  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.
 15. Vnitřní správa, řízení procesů, audit a reporting – Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění našich interních předpisů, včetně plnění požadavků našeho reportovacího systému. Na základě právních předpisů vyhotovujeme různé pravidelné zprávy a výkazy. Vaše údaje také musíme na základě žádosti zpřístupnit osobám provádějícím interní audit  a auditorovi dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem a splnění právních povinností, které se na nás vztahují.
 16. Splnění archivačních povinností – Vaše údaje zpracováváme také v rámci jejich povinné archivace, jak nám ji ukládají právní předpisy.

4. NA JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme vždy pouze po nezbytně dlouhou dobu. Dodržujeme zásadu minimalizace údaje a máme proto nastavena přísná archivační pravidla.

Obecně většinu Vašich údajů uchováváme po dobu maximálně 11 let od ukončení Komisionářské smlouvy, což je doba, která koresponduje se zákonnou povinností uchovávat údaje o klientovi a jeho obchodech podle obecně závazných právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováme po dobu, na kterou nám byl tento souhlas udělen. V případě Vašeho souhlasu pro účely marketingu, zpracováváme Vaše údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 5 let po jeho skončení.

Nahrávky telefonických rozhovorů uskutečněných prostřednictvím naší zákaznické linky budou uchovávány dle kategorie důvodu volání 3 měsíce nebo 5 let.

Pokud od Vás získáme některé údaje ještě před uzavřením smlouvy a Vy se naším klientem nestanete, uchováváme Vaše údaje maximálně jeden rok od udělení souhlasu.

5. KDY JSTE POVINNI NÁM VAŠE ÚDAJE PŘEDAT?

Předání údajů na základě Vašeho souhlasu je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Získání ostatních údajů od Vás vyžadujeme, abychom mohli splnit smlouvu, plnit naše právní povinnosti nebo hájit naše oprávněné zájmy. Pokud byste nám údaje odmítli poskytnout, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout naše služby.

6. ODKUD ZÍSKÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Zpracováváme zejména údaje, které jste nám poskytli, dále pak údaje, které jsme získali z naší činnosti – využíváme například interní databáze nebo výsledky profilování či jiných analýz.

7. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

Vaše osobní údaje jsou zásadně zpracovány uvnitř naší skupiny a primárně zpřístupňovány našim zaměstnancům za účelem správy Vaší smlouvy. Dále jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, pokud je to nezbytné pro dosažení některého z účelů uvedeného v článku 3 těchto informací, popřípadě pokud nám k tomu udělíte souhlas. Těmito třetími stranami jsou i naši obchodní partneři, kteří jsou vůči nám v pozici zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsme v některých případech také povinni předávat státním a regulačním orgánům, pokud tak stanoví právní předpisy.

 1. Naši zprostředkovatelé – naše produkty a služby prodáváme zejména prostřednictvím  široké sítě externích zprostředkovatelů, kteří jsou pak vůči nám v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů.

  Aktuální seznam zprostředkovatelů, kterým mohou být předávány Vaše osobní údaje (přičemž Vaše osobní údaje mohou být v konkrétním případě předány jen investičnímu zprostředkovateli, který zprostředkoval uzavření Vaší Komisionářské smlouvy nebo který převzal povinnost poskytovat Vám následný zákaznický servis), je přístupný na naší internetové adrese (tj. na Internetové adrese Obchodníka) v části B dokumentu Specifické informace ke zpracování osobních údajů. Dokument Specifické informace ke zpracování osobních údajů můžeme průběžně a jednostranně měnit.
 2. Naši dodavatelé – je možné, že výkonem určité činnosti při poskytování našich služeb pověříme externí subjekty. Při takovém outsourcingu dochází ke zpracování Vašich údajů. Tyto spolupracující subjekty jsou oprávněny s Vašimi údaji nakládat pouze pro účely, kterými jsou od nás pověřeni. V našem případě jde zejména o dodavatele IT služeb, klientské call centrum, společnost zajišťující správu smluv, právní zástupci, marketingové agentury apod.

  Aktuální seznam dodavatelů, kterým mohou být předávány Vaše osobní údaje, je přístupný na naší internetové adrese (tj. na Internetové adrese Obchodníka) v části C dokumentu Specifické informace ke zpracování osobních údajů. Dokument Specifické informace ke zpracování osobních údajů můžeme průběžně a jednostranně měnit.
 3. Automatická výměna informací v oblasti daní – v rámci mezinárodní daňové spolupráce jsme povinni předávat některé Vaše údaje Ministerstvu financí, a to na základě závazků, které vyplývají z mezinárodních dohod.
 4. Ad hoc příjemci – některé orgány státní správy nebo osoby pověřené úkoly státní správy mají na základě zákonného zmocnění právo požadovat od nás informace o našich klientech – zejména se jedná o ČNB, policii, soudy, notáře, exekutory apod.

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

 1. Máte právo na přístup k Vašim údajům - Můžete nás požádat jednak o potvrzení, že zpracováváme Vaše údaje a dále o poskytnutí kopie těchto údajů. První kopii zpracovávaných údajů Vám poskytneme zdarma, za každou další si můžeme účtovat administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů.
 2. Máte právo na opravu a doplnění Vašich údajů - Můžete nás požádat, abychom opravili nepřesné údaje. Současně máte právo na to, abychom doplnili případné neúplné údaje.
 3. Máte právo na výmaz – Dále nás můžete požádat o to, abychom Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymazali. Tomuto požadavku jsme však povinni vyhovět pouze v případě, že:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • jste odvolali svůj souhlas, na základě kterého jsme osobní údaje zpracovávali (a současně neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování);
  • jste vznesli úspěšně námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti
  Vašemu požadavku na vymazání osobních údajů poté nevyhovíme zejména, pokud je jejich zpracování i nadále nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 4. Máte právo na omezení zpracování - můžete požádat, abychom omezili zpracování Vašich údajů (tzn., abychom je nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak pouze v následujících případech:
  • zpochybnili jste přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro naše ověření přesnosti),
  • zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz,
  • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,
  • vznesli jste námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad těmi Vašimi.
  I v případě, že dojde k omezení zpracování, i nadále budeme moci osobní údaje zpracovávat pokud:
  • budeme mít Váš souhlas,
  • to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
  • to bude potřeba pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob
 5. Máte právo na přenositelnost Vašich údajů – Máte právo na to, abychom Vám poskytli údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, popřípadě na to, abychom tyto údaje předali jinému správci, avšak pouze pokud:
  • zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy a
  • zpracování probíhá automatizovaně.
 6. Máte právo vznést námitku – Máte právo vznést námitku proti zpracovávání údajů, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud Vám následně nedokážeme prokázat, že máme závažné důvody pro takovéto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo které je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování Vašich osobních údajů zastaveno.

  Máte dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. V případě vznesení takovéto námitky nebudou tyto osobní údaje pro tyto účely již nadále zpracovávány.
 7. Máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování - Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které by bylo založeno na automatizovaném individuálním zpracování v případě, že by takovéto rozhodování mělo vůči Vám právní či jiné obdobné významné účinky (například zamítnutí návrhu na uzavření smlouvy).

  V těchto případech Vám na Vaši žádost umožníme, aby byl v rozhodování přítomen lidský faktor, a dále zajistíme, abyste mohli vyjádřit Váš názor nebo napadnout automatizované rozhodování.

  Výše uvedené neplatí v případech, kdy je automatizované rozhodnutí:
  • nezbytné k uzavření smlouvy
  • povoleno právními předpisy a které poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich práv, svobod a oprávněných zájmů
  • založeno na Vašem výslovném souhlasu.
 8. Máte právo odvolat svůj souhlas – pokud ke zpracování Vašich údajů využíváme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl Vámi dán před jeho odvoláním.
 9. Máte právo podat stížnost u ÚOOÚ – Pokud se z jakýchkoliv důvodů domníváte, že zpracování Vašich údajů neprobíhá v pořádku, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. JAK MŮŽETE UPLATNIT VAŠE PRÁVA?

 1. zasláním e-mailové žádosti:
  • podepsané zákazníkovým soukromým (tedy nikoliv např. zaměstnaneckým) zaručeným elektronickým podpisem nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem na email zc.pikk@tneilk,
  • na email zc.pikk@tneilk z poslední emailové adresy, která byla sdělená zákazníkem společnosti KK INVESTMENT PARTNERS,a.s.
 2. zasláním žádosti v listinné podobě (dopisem) s úředně ověřeným podpisem zákazníka – žadatele na adresu KK INVESTMENT PARTNERS., a.s., Oddělení Administrace klientů, Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika,
 3. zavoláním na telefonní číslo +420 210 320 101 (totožnost volajícího bude ověřena prostřednictvím PINu a popř. dalších identifikačních údajů)
 4. zasláním vyplněné vzorové žádosti s ověřením podpisu zákazníka prostřednictvím jakéhokoliv vázaného zástupce činného pro investičního zprostředkovatele poskytujícího zákazníkovi zákaznický servis jménem společnosti
 5. zasláním žádosti prostřednictvím datové schránky do naší datové schránky euweiyg
 6. prostřednictvím kontaktního formuláře zákaznické aplikace KKinvestor
 7. prostřednictvím interaktivního formuláře v rámci zákaznické aplikace KKinvestor (tento komunikační kanál však lze použít pouze pro poskytnutí souhlasu a odvolání souhlasu podle odstavce (viii) článku 8.

10. K ČEMU POUŽÍVÁME AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ?

Ve zvláštních případech můžou být Vaše údaje zpracovány výhradně automatizovaně a vést k rozhodnutí, které pro Vás bude mít právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem dotkne.

Tohoto procesu využíváme pouze před uzavřením komisionářské smlouvy, kdy náš systém ověří, zda jsme s Vámi již v minulosti neuzavřeli jinou komisionářskou smlouvu, pokud by tomu tak bylo, systém automaticky nedovolí sjednání další smlouvy. Tento proces automatizovaného rozhodnutí je nezbytný k uzavření smlouvy mezi námi a Vámi.

Dále využíváme automatizovaného zpracování pro účely marketingu. Abychom se na Vás obraceli vždy s nabídkou, která pro Vás bude co možná nejzajímavější a nejvhodnější, budeme Vaše údaje zpracovávat za účelem analýzy a profilování, přičemž může jít o proces výhradně automatizovaný, tedy bez lidského zásahu, který pro Vás může mít významné právní účinky. Výsledkem takového procesu bude vyhodnocení některých Vašich osobních aspektů s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby. K takovémuto zpracování však dojde výhradně na základě Vašeho souhlasu.