Informace k SFDR

 

Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů společnosti a do zásad odměňování společnosti podle čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („Nařízení o udržitelnosti“, nebo též „SFDR“)

 

Rizikem týkajícím se udržitelnosti se podle Nařízení o udržitelnosti rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.


Udržitelnou investicí je v souladu s Nařízením o udržitelnosti investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů


Činnost společnosti KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. spočívá v distribuci podílových fondů renomovaných partnerů. Výběr distribuovaných fondů odráží dlouhodobé působení manažerů v oblasti odpovědných investic a chápání jejich důležitosti pro další udržitelný vývoj společnosti, a vychází také z rostoucího zájmu investorů o strategie tohoto typu. Z tohoto důvodu v nabídce společnosti převažují zejména fondy s klasifikací SFDR čl. 8 a čl. 9. 

Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. spolupracuje při distribuci podílových fondů primárně se společnostmi, které jsou zaměřené na produkty orientované na oblast odpovědného investování a patří mezi významné investiční společnosti v této oblasti. Tyto společnosti poskytují k nabízeným produktům odpovídající informace ohledně zařazení produktů dle kategorie regulace SFDR, které jsou prezentovány na produktových kartách fondů na webu kkip.cz.

Zásady odměňování společnosti KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, tj. zohledňují pravidla pro spravedlivé odměňování se zachováním pravidel genderové neutrality a zákazu diskriminace, přičemž struktura odměňování nepodněcuje k nadměrnému podstupování rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti.