Informace k SFDR

Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů společnosti a do zásad odměňování společnosti
 
podle čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 
ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („Nařízení o udržitelnosti“, nebo též „SFDR“)

Rizikem týkajícím se udržitelnosti se podle Nařízení o udržitelnosti rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Udržitelnou investicí je v souladu s Nařízením o udržitelnosti investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů

Činnost společnosti KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. spočívá v distribuci podílových fondů renomovaných partnerů. Při svém podnikání společnost zohledňuje rizika týkající se udržitelnosti při výběru distribuovaných fondů. Výběr distribuovaných fondů odráží dlouhodobé působení manažerů v oblasti odpovědných investic a chápání jejich důležitosti pro další udržitelný vývoj společnosti, a vychází také z rostoucího zájmu investorů o strategie tohoto typu. Z tohoto důvodu v nabídce společnosti převažují zejména fondy s klasifikací SFDR čl. 8 a čl. 9. 

Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. spolupracuje při distribuci podílových fondů primárně se společnostmi, které jsou zaměřené na produkty orientované na oblast odpovědného investování a patří mezi významné investiční společnosti v této oblasti. Tyto společnosti poskytují k nabízeným produktům odpovídající informace ohledně zařazení produktů dle kategorie regulace SFDR, které jsou prezentovány na produktových kartách fondů na webu kkip.cz.

Společnost KK INVESTMENR PARTNERS, a.s. vyhodnocuje a zohledňuje rizika související s udržitelností (ESG faktory) také ve svém podnikaní v běžné činnosti společnosti, a to způsobem odpovídajícím povaze poskytovaných služeb a velikosti společnosti.

Zásady odměňování společnosti KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, tj. zohledňují pravidla pro spravedlivé odměňování se zachováním pravidel genderové neutrality a zákazu diskriminace, přičemž struktura odměňování nepodněcuje k nadměrnému podstupování rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti.