Co je kategorie fondu a SRRI

Kategorie fondu

Kategorie fondu určuje, jaký typ aktiv převládá v portfoliu daného fondu. V nabídce KKIP naleznete tyto kategorie fondů (seřazeno od nejméně rizikových po nejrizikovější):

Fondy krátkodobých dluhopisů

Jedná se o podílové fondy, které investují do krátkodobých dluhopisů. Průměrná splatnost těchto dluhopisů je obvykle kratší než 1 rok.

Dluhopisové fondy

Tyto fondy nakupují do svého portfolia kvalitní dluhopisy s dobou splatnosti delší než 1 rok, nejčastěji se pohybuje mezi 4 a 7 lety.

Dluhopisové fondy +

Tyto fondy investují do dluhopisů, které mají rizikovější profil než standardní dluhopisové fondy. Jedná se například o dluhopisy rozvíjejících se trhů (EMD) nebo dluhopisy s vysokým výnosem (High Yield).

Smíšené fondy

Fondy, které investují do různých tříd aktiv, nejčastěji se jedná o akcie a dluhopisy. V závislosti na zvolené kombinaci se pak určuje jejich rizikovost. S větším podílem akcií, rizikovějších dluhopisů či alternativních investic rizikovost roste, spolu s tím roste ale také očekávaný výnos fondu a naopak.

Akciové fondy

Jedná se o široce diverzifikované fondy, které nakupují do svého portfolia akciové tituly napříč různými sektory z rozvinutých zemí po celém světě.

Akciové fondy +

Akciové fondy, které mají užší zaměření, tedy menší diverzifikaci a tím pádem také vyšší kolísavost. Jedná se například o strategie zaměřené na konkrétní odvětví (např. energetika), region (např. Čína) či téma (klimatická změna).

Alternativní fondy

Tyto fondy se obecně zaměřují na investice do alternativních investičních nástrojů. V naší nabídce naleznete fondy, které investují do komodit.

SRRI

Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI), neboli syntetický ukazatel rizika a výnosu, vyjadřuje proměnlivost hodnoty podílového listu nebo akcie fondu v čase a tím i rizikovost investice. Ukazatel je však odvozen pouze z historického vývoje hodnoty investice, z čehož plyne jeho omezení pro předpověď vývoje rizikovosti takové investice do budoucna – tedy, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Zavedení tohoto ukazatele vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. SRRI nabývá hodnot 1 až 7, přičemž stupeň 1 znamená nejnižší úroveň rizika, stupeň 7 pak představuje riziko nejvyšší.