Rozvíjející se trhy (Emerging markets)

Za rozvíjející se trhy se označují země z regionů Asie, Afriky, Blízkého východu, střední a východní Evropy a Latinské Ameriky. Jsou to země s vysokým růstovým ekonomickým potenciálem. Kapitálové trhy těchto zemí se dynamicky rozvíjí. Důležité pro investory také je, že roste jejich transparentnost a regulace. Z pohledu zahraničních investorů jsou díky tomu velmi atraktivní.

K velkým zemím známým pod zkratkou BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) se v posledních desetiletích přidaly další země jako například Jižní Korea, Mexiko, země střední Evropy a další. Dnes se do této kategorie řadí více než 70 zemí, které přestavují přibližně 70 % povrchu Země a zhruba 80 % její populace.

Vedle toho definujeme ještě tzv. „hraniční trhy“ (frontier markets). Ty se řadí také do kategorie „rozvíjející se“, mají ale většinou menší a méně likvidní kapitálové trhy. V každém případě je pak nutné rozvíjející se i hraniční trhy chápat jako více rizikové než trhy rozvinuté. Vývoj akciových i dluhopisových trhů v těchto regionech vykazuje vyšší kolísání (volatilitu), než je tomu na rozvinutých trzích.

Ekonomický růst jako investiční téma

Rozvíjející se země se velmi rychle adaptují na nové technologie, budují infrastrukturu a rozvíjejí průmysl. V minulosti byl významným růstovým faktorem zejména export komodit, nyní však převažuje vývoz zboží a růst spotřebitelské poptávky.

Obyvatelstvo v těchto zemích bohatne, roste střední třída a stejně tak i její nároky. Zajímavé je, že tento region nyní vytváří pouze 40 % světového HDP.  Při růstu spotřeby domácího obyvatelstva a rapidním vývoji infrastruktury a inovací se ale dá do budoucna očekávat vyšší podíl na světové ekonomice. A k tomu rozvíjející země využívají právě kapitálového trhu.

V minulosti investoři na rozvíjejících se trzích preferovali akciové investice. Růst firemních zisků byl velmi silným lákadlem, díky kterému byli ochotni akceptovat i silné výkyvy akciových trhů. V poslední době se ale do popředí zájmu dostaly i dluhopisové trhy, které z pohledu přílivu kapitálu v posledních letech dokonce překonaly trhy akciové.

Proč investovat do dluhopisů rozvíjejících se trhů?

Protože nabízejí investorům zajímavý doplněk dluhopisového portfolia, který zvyšuje jeho výnosový potenciál. Díky vyšší rizikovosti těchto dluhopisů jsou jejich výnosy často atraktivnější, než výnosy dluhopisů z rozvinutých zemí (i v tzv. tvrdých měnách, zejména v USD).

Na naší obchodní platformě nabízíme v české koruně fond, který se specializuje právě na dluhopisy rozvíjejících se zemí. Jedná se o fond společnosti NN Investment Partners, která pro tento typ investic vytvořila specializovaný tým složený z více než 20 investičních profesionálů, kteří se této oblasti věnují již téměř tři desetiletí.

NN (L) Emerging Markets Debt (HC)

Tento fond dluhopisů rozvíjejících se trhů investuje do státních i firemních dluhopisů, pokladničních poukázek nebo depozitních certifikátů. Ty musí být denominovány v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou zároveň členy OECD. Primárně se jedná o americký dolar.

Regionálně se fond zaměřuje na investice v Latinské Americe, východní Evropě, Asii a Africe s cílem dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu a překonat výkonnost srovnávacího indexu JP Morgan EMBI Global Diversified. Portfolio fondu je široce diverzifikované, manažeři analyzují státní i korporátní dluhopisy ve více než 70 zemích a při výběru konkrétních titulů také uplatňují kritéria ESG. Tento fond patří mezi jeden z největších světových fondů ve své kategorii a zároveň výkonnostně překonává průměr své konkurence.

Akcie rozvíjejících se trhů

Akciové trhy rozvíjejících se zemí představují díky své dynamice velmi atraktivní investiční prostor.  Jak již bylo řečeno, jejich někdy až překotný rozvoj byl vždy pro investory velkým lákadlem. Je také třeba říct, že struktura těchto trhů se s časem mění. Postupně se k velkým zemím přidávají ty menší, ale také velmi významné. Některé společnosti v tomto regionu už mají prakticky globální rozsah.

Je možné na rozvíjeních se trzích investovat odpovědně?

Ano, například fond NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity investuje do akcií společností, které působí na rozvíjejících se trzích a zároveň podnikají odpovědně. Způsob řízení těchto společností zohledňuje kromě finančního výnosu také ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a principy udržitelného řízení společnosti (kritéria ESG). Od svého srovnávacího indexu se odlišuje díky vyloučení akcií, které tato přísná kritéria nesplňují.

Chcete v tomto regionu investovat do firem, které nabízejí vyšší dividendový výnos?

Ano, i to je možné prostřednictvím fondu NN (L) Emerging Markets High Dividend. Tento akciový fond investuje do společností, které vyplácejí stabilně vyšší dividendy a které sídlí v kterékoliv z rozvíjejících se zemí Latinské Ameriky, východní Evropy, Blízkého východu, Afriky nebo Asie. Až 20 % svého majetku může fond investovat přímo v Číně. Jeho cílem je překonat čistý výnos srovnávacího indexu MSCI Emerging Markets.

A co region střední Evropy? Je také součástí Emerging Markets?

Ano, i země střední Evropy jako Česká republika, Polsko, Maďarsko a Rumunsko se řadí mezi rozvíjející se trhy. Tyto ekonomiky charakterizuje nízká nezaměstnanost, silná domácí poptávka, hospodářský růst převyšující růst západoevropských ekonomik, růst objemu úvěrů a úrokových marží bank. Politická situace je v těchto zemích stabilní a do regionu navíc proudí miliardy eur v zahraničních investicích a dotacích z EU.

Zjistit více o tom, jak investovat v regionu střední Evropy