Tematické investování

Současný svět se velmi rychle vyvíjí. Investoři se snaží se nalézt odpověď na to, jak reagovat na změny v různých oblastech života lidí i firem a hledají nové alternativní přístupy k zavedeným investičním strategiím. Proto, aby mohli využít příležitostí, které přinášejí nové ekonomické a sociální trendy, musí nastavit svá portfolia za pomoci jiných parametrů, než bylo dosud obvyklé. Na tuto poptávku pak reagují investiční společnosti tvorbou nových strategií, které vycházejí z aktuálních společensko-ekonomických témat.

Tematické fondy obvykle investují do akcií společností, které působí v oblastech definovaných pro určitý trend. Z pohledu geografického se většinou jedná o globální fondy. Na rozdíl od sektorových fondů, které se striktně omezují na vybrané odvětví, mohou však tyto fondy investovat napříč sektory, které se nějakým způsobem váží k danému tématu.

Jaká hlavní témata investoři vyhledávají?

V posledních letech jsou velmi populární témata, která vycházejí z dlouhodobých trendů chování populace v oblastech ochrany životního prostředí, budování infrastruktury a vytváření odpovědné společnosti při dodržování principů udržitelného rozvoje.

Summit OSN v roce 2015 definoval 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDG), které by měly být splněny do roku 2030 a které na tyto trendy dobře navazují. Tyto cíle je možné zobecnit do tří základních kategorií:

 

Lidé (People)

První skupinou jsou lidé. V této oblasti se jedná zejména o dopady změny demografického vývoje. Počet lidí ve vyšším věku na světě postupně roste, stejně jako se zvyšuje kvalita jejich života a s tím souvisí také změna jejich chování a požadavků v různých oblastech. Tento trend se dotýká zejména odvětví medicíny a zdravého životního stylu.

Vedle demografického vývoje ale také sledujeme změnu požadavků zaměstnanců na dobré a férové zacházení. S tím souvisí například čím dál větší důraz na genderovou rovnoprávnost. V zemích třetího světa také stále více rezonuje v rozvoji místních komunit a boj s bídou a hladem.

 

Životní prostředí a zdroje (Environment and Resources)

Druhou skupinou je ochrana životního prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů. V této oblasti jsou hlavními tématy omezení negativních dopadů chování firem na životního prostředí, efektivní využití energií, zamezení znečištění vody, půdy a omezení produkce emisí. Jde také o zajištění dostatku pitné vody pro stále větší počet lidí na zemi.Inteligentní infrastruktura (Smart Infrastructure)

Třetí oblastí je budování infrastruktury. Mohlo by se zdát, že jde primárně o IT řešení, ale tato oblast je mnohem širší. Hlavním tématem je zabezpečení udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím inovativních řešení. Takové společnosti mají mnohem větší šanci na růst hmotného i lidského kapitálu a zvyšování své životní úrovně, a to zejména díky omezení negativních dopadů činností firem v průmyslových odvětvích. V době rychlého rozvoje firem, měst, digitalizace a mobility obyvatel je nutné hledat nová řešení pro budoucí generace.

Tematické fondy vycházející z cílů OSN v naší nabídce

Goldman Sachs Global Health & Well-Being Equity

Téma: lidé a společnost

V portfoliu fondu naleznete firmy, které vedle atraktivních finančních výnosů přispívají k zdravému životnímu stylu a blahobytu lidí po celém světě. Investicí do fondu můžete těžit z dlouhodobých globálních sociálních trendů, jakými jsou:

  • stárnutí populace a rostoucí střední třída,
  • fenomén zdravého životního stylu,
  • potřeba efektivnějších řešení v oblasti zdravotní péče.
  •  

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

Téma: životní prostředí

Fond investuje do akcií firem, které přispívají nižšímu zatížení životního prostředí, přičemž dosahují atraktivních finančních výnosů. Potenciál fondu vyplývá z nutnosti dostát dlouhodobým globálním požadavkům na životní prostředí, jakými jsou:

  • zmírnění klimatických změn,
  • zajištění udržitelnosti přírodních zdrojů,
  • snižování míry znečištění vzduchu, vody a půdy.

Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity

Téma: inovace a udržitelný rozvoj

Fond investuje do akcií firem, které přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti prostřednictvím inovací a technologií. Takové firmy mají velkou výhodu, díky které se jim bude dařit v budoucnu lépe než jejím konkurentům. Důraz je kladen také na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu. Fond reaguje zejména na potřebu zvýšení produktivity práce, kterou ovlivňuje:

  • zvyšující se míra urbanizace,
  • industrializace,
  • digitalizace.