BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK

Fond je řízen aktivně, nesleduje žádný index. Fond usiluje o dosažení střednědobých kapitálových výnosů z čisté hodnoty aktiv zavedením flexibilní strategie alokace aktiv prostřednictvím SKIPCP, a/nebo SKI, a/nebo ETF, s využitím akcií, vládních a korporátních dluhopisů, strukturovaných dluhopisů, komodit, kotovaných aktiv nemovitostí, peněžních nástrojů a nástrojů peněžního trhu. Pokud nejsou k dispozici žádné vhodné subjekty SKIPCP/SKI a/nebo ETF k vyjádření tematického výhledu pádným způsobem, může podfond také využívat swapy veškerých výnosů (TRS), aby získal angažovanost vůči konkrétním tematickým indexům nebo výběrům akcií poskytovaným třetími stranami, nebo může přímo investovat do cílených aktiv. Cílem tohoto podfondu je zaměření na trendy vyplývající ze strukturálních změn v sociálních a ekonomických faktorech, jako je demografie, prostředí, předpisy nebo technologie, aby mohl vyjádřit tematické výhledy investice. Identifikace cenných papírů s podstatnou angažovaností vůči tematických investic je ústředním bodem investičního procesu. Vážený podíl jednotlivých tematických investic v portfoliu se může v průběhu času měnit v závislosti na vývoji podmínek na trhu a tak, aby odrážel očekávání investičního manažera. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 11.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 987,34 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl ohodnocen 3 body ze 7, což odpovídá třídě středně nízkého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí do různých tříd aktiv se standardním mixem aktiv, ve kterém jsou v rovnováze riziková aktiva a méně riziková aktiva. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2373385702
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 1. 8. 2021
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 13 403 398,37 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI)
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -0,78%
3 měsíce 2,59%
6 měsíců 5,24%
od začátku roku 4,27%
1 rok 8,12%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu -1,27%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 7,27 -12,16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 17.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.07%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
20,65