NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK)

Podfond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR. Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia nástrojů s pevným výnosem ze zemí Eurozóny, včetně zelených dluhopisů denominovaných v eurech a evropských akcií od společností a emitentů, kteří realizují politiky udržitelného vývoje a zohledňují životní prostředí, sociální principy a principy vedení. Akciové portfolio má evropské investiční prostředí, a to zejména investování do akcií společností, které jsou součástí indexu MSCI Europe (NR) Index. V rámci portfolia fixně úročených cenných papírů má portfolio firemních dluhopisů evropské investiční prostředí, které investuje především do dluhopisů společností, které jsou součástí Bloomberg Euro-Aggregate. Minimálně jednou za rok jsou počáteční investiční prostředí akciového a korporátního portfolia zredukována alespoň o 20 % v důsledku uplatnění přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ a níže uvedených výjimek a omezení. Při uplatňování přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ se posuzuje vhodnost investic do dluhopisů a /nebo akcií. Přednost mají emitenti, kteří splňují environmentální, sociální a správní (ESG) požadavky správcovské společnosti, a emitenti, kteří tyto požadavky nesplňují, nejsou způsobilí pro investice. Environmentální, sociální a správní (ESG) požadavky jsou v tomto kontextu posuzovány mimo jiné na základě hodnocení ESG emitenta, jeho hospodářské činnosti a chování. Proces výběru zahrnuje finanční analýzu i analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem), což může omezovat kvalita a dostupnost údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Mezi příklady nefinančních kritériích posuzovaných v rámci analýzy ESG patří uhlíková intenzita, genderová diverzita a politika odměňování. Při procesu výběru se analýza zaměřuje na společnosti, které sledují politiku udržitelného rozvoje a které kombinují dodržování sociálních zásad a environmentálních zásad se zaměřením na finanční cíle (pozitivní screening). Výše uvedený proces výběru se uplatňuje u minimálně 90 % investic do akcií a dluhopisů. Poněvadž podfond může uplatňovat různá kritéria u analýzy společností či emitentů a/nebo odlišný přístup pro zlepšení nefinančního ukazatele v porovnání s počátečním investičním prostředím, může to potenciálně vést k nesouladu u výběru společností či emitentů v rámci různých podtříd aktiv podfondu. Kromě screeningu a vyřazování společností vykazujících vážné a strukturální problémy týkající se kontroverzního jednání neinvestujeme ani do emitentů zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do emitentů, kteří se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Fond uplatňuje aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Fond je aktivně spravován dle investičního portfolia skládajícího se z 50 % z dluhopisů denominovaných v eurech a z 50 % z evropských akcií. V horizontu pěti let usilujeme o překonání referenční hodnoty složené z 50 % z indexu MSCI Europe Index (Net) a z 50 % z indexu Bloomberg Euro Aggregate. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Fond se snaží přidávat hodnotu prostřednictvím tří přístupů: (1) Taktická alokace mezi a v rámci akcií a dluhopisů, (2) Výběr na základě analýzy společností a emitentů, která kombinuje faktory z oblasti životního prostředí, sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminac

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 31.1.2023
Hodnota podílu (NAV) 10 478,49 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0405489120
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 05. 11. 2009
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 200 068 191,51 CZK
Výkonnost
1 měsíc 3,66%
3 měsíce 5,88%
6 měsíců -0,17%
od začátku roku 4,23%
1 rok -5,60%
3 roky 5,99%
5 let 17,89%
od založení fondu 60,10%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.27%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,70

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů