Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)

Cílem fondu je zajistit střednědobý až dlouhodobý růst kapitálu a příjem. Fond bude investovat na širokém spektru trhů na celém světě a zajistí tak expozici vůči dluhopisům investičního stupně, dluhopisům s vysokým výnosem a z rozvíjejících se trhů i vůči akciím společností. Méně než 30 % úplných čistých aktiv fondu bude investováno do hybridů nebo CoCos, přičemž méně než 20 % celkových čistých aktiv bude investováno do CoCos. Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející. Fond může investovat až 50 % do globálních vládních dluhopisů a může také mít expozici méně než 30 % vůči infrastrukturním cenným papírům a uzavřeným realitním investičním fondům (REITS). Za běžných tržních podmínek může fond investovat až 100 % do celosvětových dluhopisů investičního stupně, 50 % do dluhopisů z rozvíjejících se trhů, 50 % do akcií společností z celého světa a 60 % do vysoce úročených dluhopisů. Za nepříznivých podmínek na trhu může fond držet až 25 % svých aktiv v hotovosti nebo nástrojích peněžního trhu (hotovost a krátkodobé vklady, vkladové certifikáty a směnky, fondy peněžního trhu). Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů. Fond je aktivně řízen bez provázání s indexem. Zdroj příjmů fondu budou tvořit zejména výplaty dividend z akcií a kupónových plateb z držení dluhopisů.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 1 173,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl zařazen do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je možné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: úvěr, páka. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU1322385888
Třída akcií A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 30. 11. 2015
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 964 692 290,90 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 2,36%
3 měsíce 3,53%
6 měsíců 3,71%
od začátku roku 2,80%
1 rok 7,22%
3 roky -3,93%
5 let 3,81%
od založení fondu 17,30%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 6,10 -10,60 2,30 1,60 11,70 -5,00 6,00 4,60 n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.74%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
17,40