Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR)

Tento fond je tzn. fondem fondů a investuje převážně do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových fondů a fondů s pevným výnosem (fondů, které investují do akciových nástrojů, nebo do nástrojů s pevným výnosem). K dosažení investičních cílů může využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond uplatňuje aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Fond je aktivně řízen oproti investičnímu profilu sestávajícímu ze 50 % z dluhopisů denominovaných v eurech (referenční hodnota Bloomberg Euro Aggregate) a z 50 % z globálních akcií (referenční hodnota MSCI AC World (NR)), s šířkou pásma 20 %. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinované referenční hodnoty. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu prostřednictvím tří přístupů: (1) výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) výběr v diverzifikované skupině fondů (3) rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 1 946,81 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích, vývoj hospodaření emitentů těchto nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je střední. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší původní investice. Fond může investovat do akcií typu A (tj. akcie kotované na čínské pevnině) prostřednictvím systému Stock Connect, který usnadňuje investice do akcií na čínském trhu. Investice prostřednictvím tohoto systému podléhají specifickým rizikům včetně omezení kvót, obchodních omezení, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto systému uvedenými v prospektu.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0119195963
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 23. 12. 1977
Benchmark 50% MSCI (AC) World Index (NR), 50% Bloomberg Euro Aggregate
Majetek ve fondu 858 122 882,58 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,52%
3 měsíce 5,25%
6 měsíců 8,00%
od začátku roku 7,59%
1 rok 13,36%
3 roky 4,52%
5 let 23,72%
od založení fondu 113,07%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 12,08 6,39 15,44 -4,99 2,87 5,61 4,88 11,56 10,89 11,25
BM 11,50 5,87 17,48 -1,64 4,09 7,13 5,90 15,27 11,36 12,67

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.49%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,90