Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK)

Cílem fondu je vytvářet výnosy investováním především do krátkodobých nástrojů s pevným výnosem (tj. depozitní certifikáty, komerční papíry, dluhopisy s pevným úrokem, dluhopisy s pohyblivou sazbou, vklady atd.) denominované v korunách českých. Fond nabízí alternativu ke krátkodobým fondům peněžního trhu a fondům s pevným výnosem, jelikož očekávaná vážená průměrná doba trvání investic není delší než 3 roky. Delší doba trvání znamená silnější citlivost na úrokové sazby. Využíváme základní i kvantitativní výzkumné vstupy k investování do diverzifikovaného portfolia dluhopisů s cílem zajistit bezpečnost jistiny a s přihlédnutím k době splatnosti cenných papírů během investičního procesu. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na nejslibnější emise a sektory s ohledem na náš pohled na vývoj úrokových sazeb, pohled na různé země a náš pohled na trhy s pevným výnosem obecně, přičemž limity odchylek durace zůstávají zachovány vzhledem k referenční hodnotě. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti této složené referenční hodnoty: 50 % Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50 % Bloomberg Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 1 641,49 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 2 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za nízké.Na finanční nástroje mají vliv různé faktory, mezi něž patří mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám panujícím v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je nízké. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako střední. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Investice do konkrétní geografické oblasti jsou mnohem více koncentrované než investice do různých geografických oblastí. Investor nemá jakoukoli záruku, že původní investici získá zpět.

Klíčové informace
Třída aktiv Krátkodobých dluhopisů
Číslo ISIN LU1134493227
Třída akcií P Cap CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 31. 12. 2014
Benchmark 50% Czech Overnight Index Average (CZEONIA),50% Bloomberg Series-E Czech Government Bond 1-3Y
Majetek ve fondu 136 504 446,02 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 1 rok
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 0
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,75%
3 měsíce 1,63%
6 měsíců 2,59%
od začátku roku 2,90%
1 rok 6,21%
3 roky 7,77%
5 let 8,76%
od založení fondu 63,96%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond -2,99 1,75 1,24 0,04 -1,20 -0,80 -0,01 -0,18 -0,65 0,13
BM -2,19 1,95 1,43 0,51 0,05 0,07 0,17 0,04 0,11 0,50

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o integraci rizik spojených s udržitelností naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.5%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
5,00