Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii)

Podfond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR. Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia nástrojů s pevným výnosem ze zemí Eurozóny, včetně zelených dluhopisů denominovaných v eurech a evropských akcií od společností a emitentů, kteří realizují politiky udržitelného vývoje a zohledňují životní prostředí, sociální principy a principy vedení. Akciové portfolio má evropské investiční prostředí, a to zejména investování do akcií společností, které jsou součástí indexu MSCI Europe (NR) Index. V rámci portfolia fixně úročených cenných papírů má portfolio firemních dluhopisů evropské investiční prostředí, které investuje především do dluhopisů společností, které jsou součástí Bloomberg Euro-Aggregate. Minimálně jednou za rok jsou počáteční investiční prostředí akciového a korporátního portfolia zredukována alespoň o 20 % v důsledku uplatnění přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ a níže uvedených výjimek a omezení. Při uplatňování přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ se posuzuje vhodnost investic do dluhopisů a /nebo akcií. Přednost mají emitenti, kteří splňují environmentální, sociální a správní (ESG) požadavky správcovské společnosti, a emitenti, kteří tyto požadavky nesplňují, nejsou způsobilí pro investice. Environmentální, sociální a správní (ESG) požadavky jsou v tomto kontextu posuzovány mimo jiné na základě hodnocení ESG emitenta, jeho hospodářské činnosti a chování. Proces výběru zahrnuje finanční analýzu i analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem), což může omezovat kvalita a dostupnost údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Mezi příklady nefinančních kritériích posuzovaných v rámci analýzy ESG patří uhlíková intenzita, genderová diverzita a politika odměňování. Při procesu výběru se analýza zaměřuje na společnosti, které sledují politiku udržitelného rozvoje a které kombinují dodržování sociálních zásad a environmentálních zásad se zaměřením na finanční cíle (pozitivní screening). Výše uvedený proces výběru se uplatňuje u minimálně 90 % investic do akcií a dluhopisů. Poněvadž podfond může uplatňovat různá kritéria u analýzy společností či emitentů a/nebo odlišný přístup pro zlepšení nefinančního ukazatele v porovnání s počátečním investičním prostředím, může to potenciálně vést k nesouladu u výběru společností či emitentů v rámci různých podtříd aktiv podfondu. Kromě screeningu a vyřazování společností vykazujících vážné a strukturální problémy týkající se kontroverzního jednání neinvestujeme ani do emitentů zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do emitentů, kteří se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. Fond uplatňuje aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Fond je aktivně spravován dle investičního portfolia skládajícího se z 50 % z dluhopisů denominovaných v eurech a z 50 % z evropských akcií. V horizontu pěti let usilujeme o překonání referenční hodnoty složené z 50 % z indexu MSCI Europe Index (Net) a z 50 % z indexu Bloomberg Euro Aggregate. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Fond se snaží přidávat hodnotu prostřednictvím tří přístupů: (1) Taktická alokace mezi a v rámci akcií a dluhopisů, (2) Výběr na základě analýzy společností a emitentů, která kombinuje faktory z oblasti životního prostředí, sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminac

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 905,99 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je střední. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako střední. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů vliv pohyby měnových kurzů. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vést k dodatečnému kreditnímu riziku a zbytkovému tržnímu riziku v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0119197159
Třída akcií P Cap EUR (hedged ii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 16. 10. 1995
Benchmark 50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR), 50% Bloomberg Euro-Aggregate
Majetek ve fondu 390 812 554,58 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,98%
3 měsíce 4,32%
6 měsíců 7,55%
od začátku roku 6,45%
1 rok 10,83%
3 roky -1,13%
5 let 19,04%
od založení fondu 64,70%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 9,62 8,54 16,82 -7,71 5,34 4,08 5,70 6,08 12,44 13,14
BM 9,60 1,59 14,72 -5,23 6,63 4,13 5,68 7,77 12,44 15,43

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.47%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,70