Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii)

Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia firemních dluhopisů na celém světě s vyšším rizikem a tedy vyšší úrokovou sazbou (takzvané dluhopisy s vysokým výnosem s ratingem kvality nižším než BBB). Fond spravujeme aktivně a k sestavení optimálního portfolia využíváme naše analýzy jednotlivých emitentů firemních dluhopisů v kombinaci s analýzou širšího trhu. Naším cílem je využívat rozdílů ve výnosech těchto dluhopisů v rámci sektorů a mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality (ratingy). Pozice fondu se proto může od referenční hodnoty podstatným způsobem lišit. Rozdíly ve výnosech se mohou v rámci sektoru významně lišit; věříme proto, že zásadní součástí investování podfondu v zájmu vysokého výnosu je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. Pro účely řízení rizik jsou odchylky emitentů udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty složené ze 70 % Bloomberg US High Yield, 30 % Bloomberg Pan-European High Yield, 2 % issuers capped ex financial subordinates hedged (EUR). Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat dluhopisy, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. Zajištěním se snažíme zamezit měnovým rizikům pro investory investující v eurech (EUR). Veškerá měnová rizika v referenční hodnotě tohoto podfondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (EUR). Rizika měnových fluktuací vůči EUR, která souvisejí s nadprůměrnými a podprůměrnými pozicemi v portfoliu oproti referenční hodnotě podfondu, u této třídy akcií zůstávají. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 555,08 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je vysoké. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako vysoké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vést k dodatečnému kreditnímu riziku a zbytkovému tržnímu riziku v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546918664
Třída akcií P Cap EUR (hedged iii)
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped High Yield EUR (hedged)
Majetek ve fondu 7 096 654,98 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,07%
3 měsíce 3,14%
6 měsíců 2,43%
od začátku roku 2,21%
1 rok 7,57%
3 roky -4,88%
5 let 3,71%
od založení fondu 122,03%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 3,00 3,54 9,33 -5,44 3,18 15,54 -6,78 -0,26 6,45 17,68
BM 4,07 4,28 10,76 -4,39 5,51 13,94 -3,36 2,83 7,70 17,67

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.32%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,20