Goldman Sachs US Factor Credit P Cap (USD)

Fond investuje převážně do diverzifikovaného portfolia dluhopisů Spojených států denominovaných v amerických dolarech. Investujeme do firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-). Fond používá aktivní správu k předvídání změn úrovně spreadů amerických podnikových dluhopisů a křivky rozpětí s udržováním mezních hodnot trvání a odchylek od kreditního rizika vzhledem k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty Bloomberg US Aggregate Corporate Index. Fond využívá systematický přístup k alokacím do dluhopisů investičního stupně investováním do souboru faktorů (například hodnota, carry a nízké riziko), které jsou součástí pouze dlouhodobých strategií založených na pravidlech. Faktory představují určité charakteristiky dluhopisů, které jsou hlavními hnacími prvky jejich budoucích výnosů. Například faktor „hodnota“ má za cíl těžit z vnímaného nesprávného ocenění, v jehož důsledku jsou dluhopisy vzhledem k fundamentálním veličinám levné, takže jejich výkonnost překonává drahé dluhopisy. Faktor „carry“ se snaží využívat tendenci, že dluhopisy s vyšším výnosem překonají výkonnost těch s nižším výnosem. Faktor „nízké riziko“ má za cíl těžit z tendence, že stabilní a nízkorizikové dluhopisy překonávají výkon dluhopisů s vyšším rizikem. Fond může investovat až 10 % svých čistých aktiv do podmíněných konvertibilních cenných papírů, což jsou komplexní dluhové cenné papíry, které lze po určité události vyměnit za akcie a které oproti tradičním konvertibilním dluhopisům představují dodatečné riziko. Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 27.11.2023
Hodnota podílu (NAV) 1 231,05 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za střední.Dluhopisy ovlivňují různé faktory. Patří mezi ně mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je střední. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako střední. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat určitou podkladovou investici, což může způsobit potenciální těžkosti při odkupu vaší investice z fondu. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší původní investice.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546914754
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg US Aggregate Corporate
Majetek ve fondu 14 001 435,09 USD
Výkonnost
1 měsíc 4,78%
3 měsíce 0,34%
6 měsíců 0,95%
od začátku roku 2,95%
1 rok 3,23%
3 roky -12,90%
5 let 8,02%
od založení fondu 310,35%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond 0,14 9,30 12,65 -2,15 1,69 2,88 -1,38 6,07 -2,98 4,09
BM -1,04 9,89 14,54 -2,51 3,99 2,65 0,55 5,97 -2,03 4,22

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
8,50