Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR)

Cílem fondu je dosahovat výnos přesahující sazbu EURIBOR na 1 měsíc, měřeno za pohyblivé období 3 až 5 let. Tento index se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond je aktivně spravován. Fond investuje do diverzifikovaného portfolia sestávajícího zejména z pevně úročených nástrojů a jeho cílem je vytvářet výnosy na základě rozhodnutí o dynamické alokaci aktiv a bezpečné selekci. Fond investuje zejména do firemních a státních dluhopisů investičního a neinvestičního stupně, a to jak na rozvinutých, tak i na rozvíjejících se trzích. Může však také investovat do jiných nástrojů s pevným výnosem, jako například (nikoliv však výlučně) kryté dluhopisy a cenné papíry kryté aktivy. Fond využívá derivátů a může k dosažení svých cílů otevírat dlouhé a krátké pozice (krátké pozice jen prostřednictvím derivátů). Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 243,89 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je vysoké. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako vysoké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondu vliv pohyby měnových kurzů. Investor nemá jakoukoli záruku, že původní investici získá zpět. Investice na trhu Bond Connect mohou podléhat specifickým rizikům, zejména omezení obchodování, měnovému riziku a regulačnímu riziku. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto trhu, která jsou popsána v prospektu.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0922501720
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 11. 07. 2013
Benchmark Euribor 1-month
Majetek ve fondu 2 886 258,73 EUR
Výkonnost
1 měsíc -1,47%
3 měsíce -0,85%
6 měsíců -0,20%
od začátku roku 1,09%
1 rok 5,25%
3 roky -10,94%
5 let -9,90%
od založení fondu -2,08%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond -0,22 2,00 7,41 -5,20 3,49 6,45 -3,19 0,33 n/a n/a
BM -0,57 -0,51 -0,41 -0,37 -0,38 -0,34 -0,07 0,25 n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.2%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,00