NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR)

Fond využívá flexibilní a diverzifikovaný investiční přístup, kterým reaguje na měnící se tržní podmínky. V horizontu 5 let si fond klade za cíl dosahovat výnosů překonávajících 1měsíční EURIBOR při přísně definovaném plánu rizik a důrazu na zmírňování rizik poklesu. Fond je aktivně spravován a referenční hodnota se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond uplatňuje aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Fond může investovat do různých tříd aktiv (například do akcií, dluhopisů investičního a neinvestičního stupně, hotovosti, nepřímo do nemovitostí a komodit) a může využívat další finanční nástroje, například deriváty, k dosažení svých cílů. Fond nemůže investovat do fyzických komodit. Fond může také zaujmout dlouhodobé i krátkodobé pozice (krátkodobé pozice pouze prostřednictvím derivátových nástrojů) za účelem dosažení svých cílů. Vyjma expozice na deriváty budou investice do prostředků investičního stupně s pevným výnosem, nástrojů peněžního trhu a peněžních prostředků či ekvivalentů hotovosti tvořit nejméně 50 % čistých aktiv. Včetně expozice na deriváty mohou investice do prostředků investičního stupně s pevným výnosem, nástrojů peněžního trhu a peněžních prostředků či ekvivalentů hotovosti tvořit méně než 50 % čistých aktiv. Expozice třídám aktiv jiným, než jsou investice do prostředků investičního stupně s pevným výnosem, nástroje peněžního trhu a peněžní prostředky či ekvivalenty hotovosti, může překročit 50 % čistých aktiv s využitím pákového efektu v závislosti na maximální očekávané úrovni čistého pákového efektu. Fond může také investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A přes program Stock Connect a do čínských dluhopisů přes program Bond Connect. Podfond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR, definováním zejména významnosti environmentálních, sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí investic. Tyto informace jsou podfondem začleněny do jeho investičního procesu na základě přístupu integrace ESG správcovské společnosti. Přístup integrace ESG může být omezen kvalitou a dostupností údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. V případě přímých investic do akcií a dluhopisů společností je cílem podfondu dosáhnout nižší uhlíkové intenzity než příslušná investiční prostředí. V případě přímých investic do dluhových cenných papírů emitentů z veřejného sektoru v rozvinutých zemích s hodnocením investičního stupně je cílem podfondu dosáhnout hodnocení ESG, které je lepší než hodnocení ESG v příslušném prostředí dluhopisů investičního stupně emitentů z veřejného sektoru v rozvinutých zemích. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 257,26 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0809674541
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 01. 12. 2014
Benchmark Euribor 1-month
Majetek ve fondu 15 714 974,95 EUR
Výkonnost
1 měsíc 1,34%
3 měsíce -2,19%
6 měsíců -5,30%
od začátku roku -14,01%
1 rok -13,69%
3 roky -9,11%
5 let -9,69%
od založení fondu 17,05%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.25%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,50

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů