Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i)

Cílem fondu je dosahovat výnos přesahující sazbu EURIBOR na 1 měsíc, měřeno za pohyblivé období 3 až 5 let. Tento index se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond je aktivně spravován. Fond investuje do diverzifikovaného portfolia sestávajícího zejména z pevně úročených nástrojů a jeho cílem je vytvářet výnosy na základě rozhodnutí o dynamické alokaci aktiv a bezpečné selekci. Fond investuje zejména do firemních a státních dluhopisů investičního a neinvestičního stupně, a to jak na rozvinutých, tak i na rozvíjejících se trzích. Může však také investovat do jiných nástrojů s pevným výnosem, jako například (nikoliv však výlučně) kryté dluhopisy a cenné papíry kryté aktivy. Fond využívá derivátů a může k dosažení svých cílů otevírat dlouhé a krátké pozice (krátké pozice jen prostřednictvím derivátů). Za účelem řízení rizik fondu uplatňujeme přísná opatření v oblasti jejich monitorování. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. U této třídy akcií, které jsou zajištěny oproti pohybům české koruny, se při měření výkonnosti jako reference používá 1měsíční Pribor. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 5 303,64 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 3 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je vysoké. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako vysoké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů vliv pohyby měnových kurzů. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Investice na trhu Bond Connect mohou podléhat specifickým rizikům včetně obchodních omezení, měnového a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto trhu, která jsou popsána v prospektu. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vést k dodatečnému kreditnímu riziku a zbytkovému tržnímu riziku v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0989573752
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 17. 06. 2014
Benchmark Prague Interbank (PRIBOR) 1-month
Majetek ve fondu 111 406 735,16 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,25%
3 měsíce 3,02%
6 měsíců 3,50%
od začátku roku 3,28%
1 rok 8,47%
3 roky 0,00%
5 let 4,32%
od založení fondu 5,93%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 0,35 2,12 8,84 -5,28 1,48 5,70 -3,79 n/a n/a n/a
BM 1,00 0,85 2,08 1,18 0,31 0,20 0,22 n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.52%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
15,20