Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR)

Tento podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR (na základě regulatorního souhlasu, viz předoznámení ze dne 28. 6. 2022). Fond investuje do společností kotovaných na burzách cenných papírů po celém světě, které uplatňují udržitelný obchodní model. Výběr těchto společností kombinuje analýzu faktorů z oblasti životního prostředí (např. uhlíková intenzita), sociální oblasti (např. lidská práva, zákaz diskriminace, otázka dětské práce, genderová diverzita) a oblasti řízení společnosti (např. politika odměňování) s finančním výkonem. Proces výběru může být omezen kvalitou a dostupností údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s udržitelnými obchodními modely na základě dodávaných produktů a služeb, přičemž se zachovají maximální limity vztahující se na převažující akcie ve vztahu k referenční hodnotě. Fond rovněž usiluje o dosažení nižší uhlíkové intenzity, než má referenční hodnota. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Fond působí v globálním investičním prostředí. Minimálně jednou za rok je jeho počáteční investiční prostředí zredukováno alespoň o 20 % v důsledku uplatnění přístupu „toho nejlepšího v daném prostředí“ a níže uvedených výjimek a omezení. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenční hodnoty. V procesu výběru akcií fond využívá základní analýzu a analýzu ESG a také vylučuje investice do společností zapojených například do vývoje, výroby, údržby či prodeje kontroverzních zbraní, výroby tabákových produktů nebo těžby topného uhlí či ropného písku. Dále platí přísnější omezení pro investice do společností, které se podílejí na činnostech souvisejících s hazardními hrami, zbraněmi, zábavou pro dospělé, kožešinami a speciální kůží, vrtnými operacemi v arktických oblastech a břidličnou ropou a plynem. V horizontu několika let se snažíme o překonání výkonnosti referenční hodnoty MSCI World NR. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 556,97 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 6 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s akciemi nebo finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích a také vývoj ekonomické situace emitentů akcií a/nebo finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou hospodářskou situací světa a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako střední. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat určitou podkladovou investici, což může způsobit potenciální těžkosti při odkupu vaší investice z fondu. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Nelze poskytnout žádnou záruku ohledně návratnosti vaší původní investice.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0119216553
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 07. 07. 2000
Benchmark MSCI World (NR)
Majetek ve fondu 289 075 642,10 EUR
Výkonnost
1 měsíc -2,85%
3 měsíce -4,23%
6 měsíců 2,48%
od začátku roku 8,08%
1 rok 9,76%
3 roky 23,66%
5 let 65,75%
od založení fondu 183,59%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fond 34,82 22,67 35,40 -7,20 8,18 5,35 9,20 17,23 16,38 11,43
BM 31,07 6,33 30,02 -4,11 7,51 10,73 10,42 19,50 21,20 14,05

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o udržitelném cíli fondu naleznete v prospektu a na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.8%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,00