Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD)

Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Fond má jako svůj cíl stanoveny udržitelné investice. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete v předsmluvním dokumentu (příloha prospektu) na adrese https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/Funds/documents. Tento fond využívá aktivní správu k zacílení na společnosti, které vytváří pozitivní sociální dopad a generují finanční výnos. Tento fond má dopadový investiční přístup a usiluje o dosažení pozitivního sociálního dopadu investováním do společností, které správcovská společnost považuje za udržitelné investice a které poskytují řešení vedoucí k sociální udržitelnosti, a to na základě jejich souladu s klíčovými tématy souvisejícími s řešením sociálních problémů. Proces výběru zahrnuje tematickou vhodnost, finanční analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem), což může omezovat kvalita a dostupnost údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Mezi příklady nefinančních kritérií posuzovaných v rámci analýzy ESG patří uhlíková intenzita, genderová diverzita a politika odměňování. K zařazení do fondu se kvalifikují zejména společnosti s pozitivním sociálním vlivem. Cílem fondu je neinvestovat do společností s kontroverzními aktivitami. Fond působí v globálním investičním prostředí, které odpovídá dlouhodobým společenským trendům. Fond se snaží přidat hodnotu analýzou společností a měřením zapojení a dopadu. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti indexu MSCI AC World (NR). Index se nepoužívá pro konstrukci portfolia, ale pouze pro účely měření výkonu. Výkonnost fondu a srovnávacího ukazatele se mohou podstatně lišit. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jeho aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 2 089,26 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. Tento fond je v kategorii 5 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je střední. Likviditní riziko podfondu je stanoveno jako nízké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů vliv pohyby měnových kurzů. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Fond může investovat do akcií typu A (tj. akcie kotované na čínské pevnině) prostřednictvím systému Stock Connect, který usnadňuje investice do akcií na čínském trhu. Investice prostřednictvím tohoto systému podléhají specifickým rizikům včetně omezení kvót, obchodních omezení, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto systému uvedenými v prospektu. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vést k dodatečnému kreditnímu riziku a zbytkovému tržnímu riziku v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0121174428
Třída akcií X Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 24. 4. 2001
Benchmark MSCI ACWI (NR)
Majetek ve fondu 48 210 362,28 USD
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 4,98%
3 měsíce 13,01%
6 měsíců 11,04%
od začátku roku 8,35%
1 rok 11,29%
3 roky -12,22%
5 let 24,49%
od založení fondu 168,27%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.29%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,90