Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR)

Fond využívá flexibilní a diverzifikovaný investiční přístup, kterým reaguje na měnící se tržní podmínky. V horizontu 5 let si fond klade za cíl dosahovat výnosů překonávajících 1měsíční EURIBOR při přísně definovaném plánu rizik a důrazu na zmírňování rizik poklesu. Fond je aktivně spravován a referenční hodnota se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond uplatňuje aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Fond může investovat do různých tříd aktiv (například do akcií, dluhopisů investičního a neinvestičního stupně, hotovosti, nepřímo do nemovitostí a komodit) a může využívat další finanční nástroje, například deriváty, k dosažení svých cílů. Fond nemůže investovat do fyzických komodit. Fond může také zaujmout dlouhodobé i krátkodobé pozice (krátkodobé pozice pouze prostřednictvím derivátových nástrojů) za účelem dosažení svých cílů. Vyjma expozice na deriváty budou investice do prostředků investičního stupně s pevným výnosem, nástrojů peněžního trhu a peněžních prostředků či ekvivalentů hotovosti tvořit nejméně 50 % čistých aktiv. Včetně expozice na deriváty mohou investice do prostředků investičního stupně s pevným výnosem, nástrojů peněžního trhu a peněžních prostředků či ekvivalentů hotovosti tvořit méně než 50 % čistých aktiv. Expozice třídám aktiv jiným, než jsou investice do prostředků investičního stupně s pevným výnosem, nástroje peněžního trhu a peněžní prostředky či ekvivalenty hotovosti, může překročit 50 % čistých aktiv s využitím pákového efektu v závislosti na maximální očekávané úrovni čistého pákového efektu. Fond může také investovat až 20 % svých čistých aktiv do čínských akcií třídy A přes program Stock Connect a do čínských dluhopisů přes program Bond Connect. Podfond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, jak je popsáno v článku 8 SFDR, definováním zejména významnosti environmentálních, sociálních a správních (ESG) rizik a příležitostí investic. Tyto informace jsou podfondem začleněny do jeho investičního procesu na základě přístupu integrace ESG správcovské společnosti. Přístup integrace ESG může být omezen kvalitou a dostupností údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. V případě přímých investic do akcií a dluhopisů společností je cílem podfondu dosáhnout nižší uhlíkové intenzity než příslušná investiční prostředí. V případě přímých investic do dluhových cenných papírů emitentů z veřejného sektoru v rozvinutých zemích s hodnocením investičního stupně je cílem podfondu dosáhnout hodnocení ESG, které je lepší než hodnocení ESG v příslušném prostředí dluhopisů investičního stupně emitentů z veřejného sektoru v rozvinutých zemích. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 14.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 276,94 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika.

Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s finančními nástroji používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za střední.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je střední. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako střední. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Navíc mohou mít na výkonnost podfondů vliv pohyby měnových kurzů. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Investice prostřednictvím Bond Connect a Stock Connect mohou být spojeny se specifickými riziky, zejména kvótní omezení, obchodní omezení, měnové riziko, stahování způsobilých akcií, zúčtovacího a vypořádacího rizika a regulačního rizika. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s riziky tohoto systému uvedenými v prospektu.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU0809674541
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 01. 12. 2014
Benchmark Euribor 1-month
Majetek ve fondu 5 137 597,98 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont
Schopnost nést ztráty
Tolerance rizika (SRI)
Kategorie zákazníka
Znalosti a zkušenosti
Negativní cílový trh
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,31%
3 měsíce 2,32%
6 měsíců 4,48%
od začátku roku 3,85%
1 rok 7,24%
3 roky -5,37%
5 let -0,13%
od založení fondu 26,00%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 4,63 0,77 3,84 -4,23 0,97 3,35 1,98 8,89 2,72 7,53
BM -0,57 -0,51 -0,41 -0,37 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 31. 12. 2022. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.25%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,50