Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího MSCI World (Net TR) Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do kmenových akcií společností na celém světě. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě. Fondy ‚Alfa investují do společností, u kterých je správce přesvědčen, že jejich současná cena akcií neodráží budoucí vyhlídky daného podniku. Investiční správce se snaží rozpoznat společnosti, které podle jeho názoru přinesou v budoucnosti růst výnosů nad očekávanou úrovní trhu, obvykle v horizontu tří až pěti let (nazýváme to „pozitivní rozdíly v růstu“). Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 17.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 7 917,72 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1808920109
Třída akcií A Akumulace CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 5. 2018
Benchmark MSCI World (Net TR)
Majetek ve fondu 27 759 999,66 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 2,64%
3 měsíce 3,67%
6 měsíců 17,19%
od začátku roku 15,28%
1 rok 25,35%
3 roky 26,10%
5 let 78,09%
od založení fondu 93,12%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 19,00 -15,10 23,70 14,70 24,60 n/a n/a n/a n/a n/a
BM 22,20 -15,20 24,00 9,90 28,40 n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.82%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,24