Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího FTSE Gold Mines Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do kmenových akcií společností v odvětví těžby a zpracování zlata. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do cenných papírů společností na celém světě, které jsou zapojeny do průmyslu zlata. Bude také investovat přímo do cenných papírů souvisejících s ostatními drahými kovy a nepřímo prostřednictvím fondů do zlata a ostatních cenných kovů. Fond může držet až 40 % svých aktiv v hotovosti. Fond nebude vystaven žádným fyzickým komoditám přímo, ani nebude vstupovat do smluv vztahujících se k fyzickým komoditám. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů a opčních listů (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 17.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 127,98 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Tento produkt je klasifikován jako 6 ze 7, což je třída druhého nejvyššího rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU1223082196
Třída akcií A Akumulace USD
Měna USD
Založení třídy akcií 29. 6. 2016
Benchmark FTSE Gold Mines Index
Majetek ve fondu 66 931 744,66 USD
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 6
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -5,81%
3 měsíce 14,85%
6 měsíců 9,68%
od začátku roku 8,28%
1 rok 10,99%
3 roky -0,22%
5 let 44,38%
od založení fondu 50,30%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 13,50 -12,10 -18,50 29,20 48,40 -15,40 9,30 n/a n/a n/a
BM 12,40 -12,80 -10,40 24,90 42,70 -10,00 10,20 n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.83%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,34