Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged

Cílem fondu je zajistit růst kapitálu nad rámec Bloomberg total return indexu komodity (BCOMTR Index) po odečtení poplatků po dobu tří až pěti let investováním do komoditních nástrojů. Fond je aktivně řízen a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do nástrojů souvisejících s komoditami, zahrnující především swapy na komoditní finanční indexy, komodity prostřednictvím aktiv (např. popsané pod definicí Alternativní třídy aktiv v Příloze III prospektu) a v menší míře do majetkových cenných papírů v odvětví související s komoditami po celém světě. Fond může být čas od času exponován řadě komoditních sektorů.Investiční manažer však předpokládá, že Fond bude primárně investován v energetice, zemědělství a hutnictví. Fond může také přímo nebo nepřímo investovat až jednu třetinu svých aktiv do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů, investic na peněžním trhu a držet hotovost (s výhradou omezení uvedených v prospektu). Fond může využívat deriváty za účelem dosažení investičních zisků, snížení rizika nebo efektivnější řízení fondu. Swapy však lze použít k získání čisté dlouhé expozice vůči komoditním indexům swapy mohou obsahovat dlouhé i krátké expozice. Hrubá expozice na swapy celkové návratnosti nepřekročí 300 % a očekává se, že zůstanouv rozmezí 50 % až 200 % čisté hodnoty aktiv.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 105,21 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy alternativní
Číslo ISIN LU2399670780
Třída akcií A Akumulace EUR hedged
Měna EUR
Založení třídy akcií 22. 2. 2021
Benchmark Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index)
Majetek ve fondu 2 091 386,33 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -1,93%
3 měsíce -1,91%
6 měsíců 4,37%
od začátku roku 2,99%
1 rok -1,47%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 5,21%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond -11,20 11,50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM -7,90 16,10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.01%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
20,14