Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged

Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do řady nástrojů souvisejících s komoditami, které zahrnují především swapy na způsobilých komoditních finančních indexech, komodity prostřednictvím způsobilých aktiv (jak jsou popsány v definici „Alternativních tříd aktiv “ v příloze III prospektu) a v menší míře do akcií v odvětvích spojených s komoditami na celém světě. Fond může být příležitostně vystaven řadě komoditních sektorů, ale investiční správce předpokládá, že fond bude investován především do odvětví energetiky, zemědělství a zpracování kovů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Za účelem získání dlouhodobé expozice komoditním indexům využívá průběžně zejména swapové obchody s celkovým výnosem, ačkoli swapy mohou obsahovat krátkodobé i dlouhodobé expozice. Hrubá expozice swapových obchodů s celkovým výnosem nepřekročí 300 % a očekává se, že zůstane v rozmezí od 200 % do 250 % čisté hodnoty aktiv.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 28.9.2023
Hodnota podílu (NAV) 2 236,59 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 7

Tento produkt je klasifikován jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy alternativní
Číslo ISIN LU2495977246
Třída akcií A Akumulace CZK Hedged
Měna CZK
Založení třídy akcií 20. 7. 2022
Benchmark Bloomberg Commodity TR USD
Majetek ve fondu 491 847,92 CZK
Výkonnost
1 měsíc -0,17%
3 měsíce 5,88%
6 měsíců 2,60%
od začátku roku -3,63%
1 rok -3,97%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu -6,81%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.97%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,70