Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s.

Cílem Fondu (speciálního fondu nemovitostí) je dosahovat zhodnocení prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech v souladu se statutem Fondu. Nemovitosti nabývané do majetku Fondu nebo do majetku nemovitostních společností, na kterých má Fond účast, budou využívány komerčním způsobem, a to v souladu s účelem, pro který byly kolaudovány. Cílem nabývání nemovitostí je především jejich dlouhodobé držení za účelem získání pravidelného výnosu z pronájmu a následná reinvestice těchto výnosů. Fond investuje přímo, či prostřednictvím účasti v nemovitostních společnostech, zejména do existujících kvalitních nemovitostí umístěných v atraktivních lokalitách, kde vidí příležitost k růstu výnosů a ke kapitálovým ziskům. Fond investuje pouze do nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky. Do nemovitostí a nemovitostních společností investuje Fond nejméně 51 % a nejvýše 90 % svého majetku. V rámci tohoto zaměření není Fondem striktně sledována užší koncentrace na určité průmyslové odvětví. Investiční politika Fondu je zaměřena na sektor trhu komerčních a v menší míře rezidenčních nemovitostí generujících výnosy. Za účelem zajištění likvidity a zhodnocení volných prostředků Fond může investovat také do dalších finančních aktiv, jako jsou zejména státní pokladniční poukázky, dluhopisy s kratší splatností kótované na vybraných trzích nebo krátkodobé vklady u bank. Fond nekopíruje ani nesleduje žádný index nebo finanční ukazatel. Pro efektivní obhospodařování majetku Fondu může Společnost používat finanční deriváty a repo obchody. Jako přípustné finanční deriváty smí být do majetku Fondu nabývány především swapy a forwardy. Finanční deriváty smí být sjednány jen za účelem zajištění. Podílové listy Fondu jsou vydávány a odkupovány minimálně jednou za měsíc za aktuální hodnotu stanovenou Společností v souladu se statutem Fondu

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 30.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 1,99 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Riziko likvidity: Nemovitostní aktiva, která tvoří zásadní část majetku Fondu, mají nižší likviditu. Jejich prodej za adekvátní cenu vyžaduje čas v délce typicky několika měsíců. Riziko závad nemovitostí: Hodnotu nemovitostí v majetku Fondu mohou ovlivnit ekologické, stavební nebo jiné zásadní závady. Tyto se však aktuálně nevyskytují. Úvěrové riziko: Úvěrové riziko spočívá v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Fondu (zejm. nájemci nemovitostí), nedodrží svůj závazek. Riziko pronájmu: Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí může vést ke snížení hodnoty produktu, a to z důvodu nižších příjmů a/nebo ve snížení hodnoty příslušné nemovitosti ve Fondu. Operační riziko: Při správě majetku Fondu může dojít k selhání procesů, lidského faktoru nebo vlivu vnějších událostí, které způsobí ztrátu na majetku Fondu (např. porušení povinností správce nemovitostí). Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy alternativní
Číslo ISIN CZ0008473139
Třída akcií akumulační
Měna CZK
Založení třídy akcií 24. 4. 2009
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 3 405 436 382,00 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 1
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -0,68%
3 měsíce 0,44%
6 měsíců 2,49%
od začátku roku 2,49%
1 rok 5,67%
3 roky 19,21%
5 let 26,01%
od založení fondu 98,85%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 6,02 5,88 4,96 2,62 3,15 4,28 4,42 4,66 4,33 5,30
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.58%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
25,80