Conseq realitní (EUR)

Fond se zaměřuje na budování portfolia nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v Praze a ostatních městech i střední a menší velikosti nejen v ČR, ale i v Polsku. Jádro investic do nemovitostí tvoří zejména objekty obchodu a služeb, dále administrativní reality, logistické a průmyslové parky, okrajově pozemky a nemovitosti určené k výstavbě a dalšímu rozvoji. Proto i v budoucnu zůstane cílem alokovat většinu prostředků fondu do nemovitostního portfolia konzervativnějšího charakteru, které nebudou podléhat volatilitě nájemného a budou dobře odolávat výkyvům trhu. Budeme dále akcentovat výběr silných bonitních nájemců a lokalit vhodných pro daný typ podnikání

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 30.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 0,14 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Existující rizika související s konkrétní nemovitostí v majetku Fondu: S nájemcem nebytových prostor může být ukončena smlouva z důvodu prodlení s úhradou nájemného. Rizika vyplývající z investic do nemovitostí a nemovitostních společností. Mohou to být například rizika stavebních vad nebo ekologických zátěží spojených s nemovitostí - toto riziko je však zajištěno kvalitním stavebním dozorem a odborným posouzením nemovitostí před jejich nabytím. Riziko chybného ocenění nemovitosti nebo účasti v nemovitosti je snižováno přísným výběrem znalců a odborníků, kteří sledují jejich stav, využití a další skutečnosti. Riziko poklesu cen nemovitostí je pravidelně vyhodnocováno výborem odborníků, který nemovitosti průběžně přeceňuje. Dalšími riziky jsou riziko úvěrové, riziko likvidity a operační riziko

Klíčové informace
Třída aktiv Fondy alternativní
Číslo ISIN CZ0008475654
Třída akcií akumulační
Měna EUR
Založení třídy akcií 1. 2. 2008
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 0,00 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 1
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,21%
3 měsíce 3,30%
6 měsíců 2,71%
od začátku roku 2,71%
1 rok 2,71%
3 roky 19,83%
5 let 43,80%
od založení fondu 43,80%

V souladu s Nařízením EU 2019/1156 (o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování) nejsou uváděny výkonnosti u fondů s historií kratší než 12 měsíců.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.conseq.cz/o-spolecnosti/informace-o-udrzitelnosti Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.62%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,20