BNP Paribas US Growth CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi se sídlem nebo působícími v USA s nadprůměrným růstovým potenciálem a/nebo relativně stabilním růstem zisku. Ačkoli většina cenných papírů fondu může být součástí srovnávacího indexu, investiční správce využívá své široké rozhodovací pravomoci ve vztahu ke srovnávacímu indexu k investování do společností a odvětví, která nejsou zahrnuta do srovnávacího indexu, aby mohl využít zvláštních investičních příležitostí. Výsledkem je koncentrované portfolio přibližně 50 akcií, vážené na základě přesvědčení a diverzifikované napříč odvětvími a emitenty, aby se snížila rizika. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Byly definovány interní investiční směrnice, včetně odkazu na srovnávací index, a pravidelně se monitorují, aby se zajistilo, že investiční strategie bude nadále aktivně řízena, přičemž zůstane v rámci předem definované míry rizika. Kvůli diverzifikaci a podobným zeměpisným/tematickým omezením by si však investoři měli být vědomi toho, že profil rizika a návratnosti fondu může být čas od času srovnatelný s profilem rizika a návratnosti srovnávacího indexu. Příjmy jsou systematicky reinvestovány.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 710,88 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt byl zařazen do třídy 5 ze 7, což je třída střeně vysokého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí zejména do akcií, jejichž hodnota může značně kolísat. Tyto výkyvy jsou v krátkém časovém horizontu často zesíleny. Další riziko věcně relevantní pro produkt, které není zahrnuto v souhrnném ukazateli rizik: Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0823434310
Třída akcií Classic H CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 17. 5. 2013
Benchmark Russell 1000 Growth (Hedged in CZK) (RI)
Majetek ve fondu 1 070 070 378,05 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 3,23%
3 měsíce 15,05%
6 měsíců 22,99%
od začátku roku 23,21%
1 rok 33,53%
3 roky 33,79%
5 let 115,22%
od založení fondu -60,86%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 38,94 -28,90 23,83 30,99 35,22 -4,10 22,00 2,10 -0,30 9,70
BM 43,90 -26,87 28,80 35,64 34,98 -2,60 28,70 8,70 -2,60 -2,00

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.98%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,75