BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR

Smíšený fond usiluje o zvyšování hodnoty svých aktiv ve střednědobém horizontu uplatňováním strategie alokace aktiv napříč všemi typy tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhové cenné papíry, deriváty, nástroje peněžního trhu a hotovost. Alokace mezi různými třídami aktiv uvedených výše je fixní ve střednědobém období. Pro každou alokaci je definován maximální pákový efekt za účelem ochrany držitelů akcií před extrémním poklesem hodnoty. Výsledkem bude diverzifikované portfolio a fond může využít pouze dlouhé pozice. Může ale také vytvořit pákový efekt prostřednictvím derivátů při snaze udržet hodnotu v riziku portfolia blízko 17,5 %. Příjmy jsou systematicky reinvestovány.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 29,72 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6

Tento produkt jsme zařadili do třídy 6 ze 7, což je třída druhého nejvyššího rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna aktivní investicí do různých tříd aktiv s pákovým efektem. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany: Toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostát svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení. Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko spojené s deriváty: používání derivovaných nástrojů může zvýšit kolísání investičních hodnot, a tím také volatilitu výnosů. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.)

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2020656430
Třída akcií Classic H EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 7. 2. 2020
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 3 320 444,19 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 6
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 11,14%
3 měsíce 23,01%
6 měsíců 32,32%
od začátku roku 27,34%
1 rok 27,94%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 50,10%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 32,99 -26,87 28,80 35,64 34,98 -2,60 28,70 8,70 -2,60 -2,00
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.2%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,00