BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR

Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů vydávaných rozvíjejícími se zeměmi nebo společnostmi z rozvíjejících se zemí nebo společnostmi působícími v těchto zemích, s kvalitní finanční strukturou a/nebo s potenciálem růstu zisku. Fond může investovat do dluhových cenných papírů obchodovaných na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Index (zajištěný v EUR) + 50 % JPM EMBI Global Diversified Index (zajištěný v EUR). Investiční tým aplikuje také politiku udržitelného investování BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích Fondu zohledňuje kritéria environmentální, sociálních a správní (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na EUR.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 58,16 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl ohodnocen 3 body ze 7, což odpovídá třídě středně nízkého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicí zejména do nástrojů úrokových sazeb. Investor je upozorňován na skutečnost, že zvýšení úrokových sazeb má za následek snížení hodnoty investic do dluhopisů a dluhových nástrojů a obecněji do nástrojů s fixním příjmem. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Riziko spojené spevninské Číny: tyto investice jsou vystaveny dalším rizikům specifickým pro čínský trh. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0823389423
Třída akcií Classic RH EUR, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 17. 5. 2013
Benchmark 50% JPM GBI-EM Global Diversified Index (hedged in EUR) + 50% JPM EMBI Global Diversified Index (hedged in EUR)
Majetek ve fondu 14 970 562,76 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 4 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 2,09%
3 měsíce 4,66%
6 měsíců 2,21%
od začátku roku 0,97%
1 rok 2,90%
3 roky -16,74%
5 let -18,39%
od založení fondu -31,13%

V souladu s Nařízením EU 2019/1156 (o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování) nejsou uváděny výkonnosti u fondů s historií kratší než 12 měsíců.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.94%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,35