Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu investicemi do cenných papírů společností z celého světa, které jsou podle názoru investičního správce spojené s globálním přechodem na zdroje energie s nižším obsahem uhlíku a které jsou investičním správcem považovány za udržitelné investice. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice do společností spojených s globálním přechodem na zdroje energie s nižším obsahem uhlíku, jako jsou výroba, distribuce, skladování a doprava energie s nižším obsahem uhlíku a související dodavatelský řetězec, dodavatelé materiálů a technologické společnosti. Fond bude investovat pouze do společností, které vytvářejí nejméně 50 % svých výnosů z aktivit přispívajících ke zmíněnému přechodu, nebo které hrají kriticky důležité role v tomto přechodu a zvyšují svou expozici takovým aktivitám. Fond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do soustředěného spektra akcií po celém světě. Fond obvykle drží méně než 60 akcií. Fod může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost. Fond může používat deriváty s cílem snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 133,71 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt je klasifikován jako 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2016064201
Třída akcií A Akumulace EUR hedged
Měna EUR
Založení třídy akcií 10. 7. 2019
Benchmark MSCI Global Alternative Energy NR
Majetek ve fondu 80 972 045,85 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -3,26%
3 měsíce -0,50%
6 měsíců -0,03%
od začátku roku -12,86%
1 rok -25,81%
3 roky -33,60%
5 let 33,57%
od založení fondu 33,71%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond -12,70 -9,70 -5,90 88,00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM -25,40 -6,50 -17,60 107,90 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.86%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,64