Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů podinvestičního stupně denominovaných v eurech, vydaných společnostmi na celém světě. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů s nominální hodnotou v EUR, vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě. Fond také investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů podinvestičního stupně (jde o dluhopisy s úvěrovým hodnocením nižším, než je investiční stupeň Standard & Poor nebo ekvivalentního stupně hodnocení kterékoli jiné společnosti zabývající se úvěrovým hodnocením). Třebaže dluhopisy s vysokými výnosy jsou obvykle považovány za více rizikové, další příjem, který mohou nabídnout nad dluhopisy investičního stupně, má tento handicap kompenzovat. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může také investovat do derivátů za účelem vytvoření dlouhodobé a krátkodobé expozice základním aktivům těchto derivátů. Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Dle kritérií hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 4 131,68 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt je klasifikován jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1808920018
Třída akcií A Akumulace CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 5. 2018
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Majetek ve fondu 226 003,09 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 4,78%
3 měsíce 3,63%
6 měsíců 7,81%
od začátku roku 8,44%
1 rok 20,55%
3 roky 1,44%
5 let 12,43%
od založení fondu 14,77%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 14,40 -16,30 -1,10 7,80 8,30 n/a n/a n/a n/a n/a
BM 14,50 -14,00 -2,20 6,20 9,80 n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.3%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,04