Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR

Cíle Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmu přesahujícího ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů denominovaných v eurech vydaných společnostmi na celém světě, které splňují kritéria udržitelnosti určená investičním správcem. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů denominovaných nebo zajištěných vůči euru emitovaných společnostmi a jinými nevládními emitenty dluhopisů, vládami, vládními agenturami a nadnárodními společnostmi na celém světě. Dle hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než indexICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate. Fond investuje nejméně 10 % svých aktiv ekologických, sociálních nebo trvale udržitelných dluhopisů. Fond může investovat až 30 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy), až 20 % svých aktiv do vládních dluhopisů, až 20 % svých aktiv do cenných papírů krytých aktivy a do cenných papírů krytých zástavami, až 20 % svých aktiv v konvertibilních dluhopisech včetně a až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 100,76 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Tento produkt je klasifikován jako 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2080993616
Třída akcií A Akumulace EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 17. 12. 2019
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index
Majetek ve fondu 141 833 868,16 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 1
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,62%
3 měsíce 1,62%
6 měsíců 2,47%
od začátku roku 1,88%
1 rok 7,53%
3 roky -5,16%
5 let 0,00%
od založení fondu 0,76%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 7,80 -12,70 0,30 5,20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM 8,00 -13,90 -1,00 2,60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.04%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
10,44