Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index plus 5 % ročně před odečtením poplatků (po dobu pohyblivého běžného tří až pětiletého období investicemi do širokého spektra tříd aktiv na celém světě. Neexistují žádné záruky, že tohoto cíle bude dosaženo, a Váš vložený kapitál může poklesnout pod investovanou hodnotu). Fond je aktivně spravován a investuje do dluhopisů vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi, do cenných papírů založených na hypotékách a do cenných papírů založených na aktivech a do konvertibilních dluhopisů. Fond také investuje do měn a alternativních tříd aktiv, například do převoditelných cenných papírů vztahujících se k nemovitostem, infrastrukturám a komoditám. Fond může investovat výše uvedené třídy aktiv přímo nebo nepřímo prostřednictvím otevřených investičních fondů a derivátů. Fond může držet až 40 % svých aktiv v otevřených investičních fondech. Jak ale fond poroste, investiční správce očekává, že fond bude držet méně než 10 % svých aktiv v otevřených investičních fondech. Fond může investovat do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení podinvestičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Fond může také investovat na peněžním trhu a držet hotovost.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 100,33 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Tento produkt je klasifikován jako 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU1900986727
Třída akcií A Akumulace EUR hedged
Měna EUR
Založení třídy akcií 14. 11. 2018
Benchmark ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index
Majetek ve fondu 10 237 598,55 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,78%
3 měsíce 4,19%
6 měsíců 6,57%
od začátku roku 5,63%
1 rok 9,43%
3 roky 0,89%
5 let 14,35%
od založení fondu 16,69%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 6,70 -10,80 4,50 7,50 5,70 n/a n/a n/a n/a n/a
BM 10,30 6,50 5,10 5,70 7,50 n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.61%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,08