Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged

Fond usiluje o zajištění příjmů a kapitálového růstu investicemi do dluhopisů vydaných vládami a společnostmi na celém světě. Fond si klade za cíl omezit ztráty na klesajících trzích. Snížení ztrát nelze zaručit. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů investičního stupně a dluhopisů s vysokými výnosy vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě včetně zemí s rozvíjejícími se trhy. Fond může investovat více než 50 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (podle měření Standard & Poors nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy a podle odvozeného hodnocení Schroders pro nehodnocené dluhopisy); až 20 % svých aktiv do cenných papírů krytých aktivy a do cenných papírů podložených hypotékami; až 10 % svých aktiv v konvertibilních dluhopisech (podmíněně konvertibilních dluhopisů); a až 10 % svých aktiv do otevřených investičních fondů. Investiční správce si klade za cíl zmírnit ztráty diverzifikací rozložení aktiv fondu z oblastí na trhu, které jsou identifikovány jako vysoce rizikové s výrazným negativním výnosem. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Fond může využívat krátkodobé pozice.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 3 028,26 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Tento produkt je klasifikován jako 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1900986131
Třída akcií A Akumulace CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 14. 11. 2018
Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD, Bloomberg Barclays Global High Yield USD a JP Morgan EMBI Global Total Return
Majetek ve fondu 33 631 212,47 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 1
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,84%
3 měsíce 3,30%
6 měsíců 3,39%
od začátku roku 3,81%
1 rok 10,31%
3 roky 4,20%
5 let 13,80%
od založení fondu 21,13%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 11,10 -9,60 1,20 5,40 10,20 n/a n/a n/a n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.42%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,16