Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího referenční hodnotu MSCI Europe (Net TR) index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do akcií a jim podobných cenných papírů evropských společností. Fond je aktivně spravován a investuje minimálně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice do společností, které přispívají k naplnění alespoň jednoho z cílů udržitelného rozvoje OSN (UN SDG) skrze vědu či technický a inovativní přístup. Fond investuje do společností, které nezpůsobují významnou sociální újmu či významně nepoškozují životní prostředí a které mají dobré metody řízení, jež odpovídají kritériím hodnoticího systému investičního správce. Fond může investovat do společností, o kterých se investiční správce domnívá, že v dostupné době, typicky do dvou let, svůj přístup k udržitelnosti zlepší. Investiční správce může také komunikovat se společnostmi drženými fondem, aby diskutoval identifikované slabiny v udržitelnosti. Fond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do soustředěného spektra akcií evropských společností. Fond usiluje o generování kapitálového růstu vytvářením portfolia soustředěného na „nejlepší nápady“. To znamená, že fond obvykle drží méně než 30 společností. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 213,54 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt je klasifikován jako 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože může na sebe brát vyšší rizika při hledání vyšších výnosů a jeho cena může v souladu s tím růst a klesat. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0591897516
Třída akcií A Akumulace EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 3. 3. 2011
Benchmark MSCI Europe (NET TR)
Majetek ve fondu 4 282 796,08 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,97%
3 měsíce 7,59%
6 měsíců 18,46%
od začátku roku 12,76%
1 rok 17,30%
3 roky 5,08%
5 let 26,45%
od založení fondu 19,08%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 17,20 -30,30 31,10 -5,20 27,20 -15,10 20,10 8,10 -0,80 3,10
BM 13,20 -16,90 21,20 3,00 23,30 -15,70 13,50 1,20 16,00 5,40

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.86%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,64