Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu přesahujícího referenční hodnotu MSCI Europe (Net TR) index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do akcií a jim podobných cenných papírů evropských společností. Fond je aktivně spravován a investuje minimálně 75 % svých aktiv do udržitelných investic, což jsou investice do společností, které přispívají k naplnění alespoň jednoho z cílů udržitelného rozvoje OSN (UN SDG) skrze vědu či technický a inovativní přístup. Fond investuje do společností, které nezpůsobují významnou sociální újmu či významně nepoškozují životní prostředí a které mají dobré metody řízení, jež odpovídají kritériím hodnoticího systému investičního správce. Fond může investovat do společností, o kterých se investiční správce domnívá, že v dostupné době, typicky do dvou let, svůj přístup k udržitelnosti zlepší. Investiční správce může také komunikovat se společnostmi drženými fondem, aby diskutoval identifikované slabiny v udržitelnosti. Fond investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do soustředěného spektra akcií evropských společností. Fond usiluje o generování kapitálového růstu vytvářením portfolia soustředěného na „nejlepší nápady“. To znamená, že fond obvykle drží méně než 30 společností. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a nástrojů peněžního trhu a může také držet hotovost (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 170,77 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 6
Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0591897516
Třída akcií A Akumulace EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 3. 3. 2011
Benchmark MSCI Europe (NET TR)
Majetek ve fondu 4 631 551,87 EUR
Výkonnost
1 měsíc 7,25%
3 měsíce 2,27%
6 měsíců -5,09%
od začátku roku -26,40%
1 rok -24,45%
3 roky -5,04%
5 let 0,00%
od založení fondu -4,77%
Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.85%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
18,50

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů