Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů podinvestičního stupně denominovaných v eurech, vydaných společnostmi na celém světě. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů s nominální hodnotou v EUR, vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě. Fond také investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů podinvestičního stupně (jde o dluhopisy s úvěrovým hodnocením nižším, než je investiční stupeň Standard & Poor nebo ekvivalentního stupně hodnocení kterékoli jiné společnosti zabývající se úvěrovým hodnocením). Třebaže dluhopisy s vysokými výnosy jsou obvykle považovány za více rizikové, další příjem, který mohou nabídnout nad dluhopisy investičního stupně, má tento handicap kompenzovat. Fond může investovat až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může také investovat do derivátů za účelem vytvoření dlouhodobé a krátkodobé expozice základním aktivům těchto derivátů. Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Dle kritérií hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 3 389,51 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1808920018
Třída akcií A Akumulace CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 5. 2018
Benchmark ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Majetek ve fondu 185 236,62 CZK
Výkonnost
1 měsíc 5,17%
3 měsíce -1,20%
6 měsíců -5,77%
od začátku roku -14,85%
1 rok -16,17%
3 roky -8,49%
5 let 0,00%
od založení fondu -5,85%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.29%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
12,90

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů