Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících Bloomberg Barclays EURO Aggregate Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů denominovaných v eurech. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů s nominální hodnotou v eurech, vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě. Fond může investovat až 30 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy a podle odvozeného hodnocení Schroder pro nehodnocené dluhopisy). Fond může investovat až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Dle kritérií hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index Bloomberg Barclays EURO Aggregate.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 459,68 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1808919945
Třída akcií A Akumulace CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 5. 2018
Benchmark Bloomberg Barclays EURO Aggregate Index
Majetek ve fondu 678 325,11 CZK
Výkonnost
1 měsíc 1,91%
3 měsíce -3,12%
6 měsíců -8,34%
od začátku roku -18,98%
1 rok -22,10%
3 roky -20,66%
5 let 0,00%
od založení fondu -16,42%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs/cz/soukromy-investor/literature/legal-documents/ Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.94%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
9,40

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů