Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK

Fond usiluje o zajištění kapitálového růstu a příjmů přesahujících Bloomberg Barclays EURO Aggregate Index po odečtení poplatků po dobu tří až pětiletého období investicemi do dluhopisů denominovaných v eurech. Fond je aktivně spravován a investuje nejméně dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů s nominální hodnotou v eurech, vydaných vládami, vládními úřady, nadnárodními společnostmi a společnostmi na celém světě. Fond může investovat až 30 % svých aktiv do dluhopisů, které mají úvěrové hodnocení nižší než hodnocení investičního stupně (vyhodnocováno podle Standard & Poor nebo hodnocených ekvivalentně kteroukoli jinou společností zabývající se úvěrovým hodnocením pro hodnocené dluhopisy a podle odvozeného hodnocení Schroder pro nehodnocené dluhopisy). Fond může investovat až 10 % svých aktiv do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může také investovat až třetinu svých aktiv přímo nebo nepřímo do jiných cenných papírů (včetně jiných tříd aktiv), zemí, regionů, průmyslových odvětví nebo měn, investičních fondů, opčních listů a investic na peněžním trhu a může také držet finanční prostředky (v souladu s omezeními uvedenými v prospektu). Fond může používat deriváty s cílem dosáhnout zisku z investic, snížit riziko nebo efektivněji spravovat fond. Dle kritérií hodnoticího systému investičního správce si fond udržuje celkově vyšší skóre udržitelnosti než index Bloomberg Barclays EURO Aggregate.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 17.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 475,80 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt je klasifikován jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Fond je zařazen do této kategorie, protože usiluje o zajištění výnosů se současným snížením volatility ceny. Upozorňujeme na měnové riziko. Pokud se rozhodnete pro třídu akcií v cizí měně, budete vystaveni měnovému riziku a váš konečný výnos bude záviset na směnném kurzu cizí měny vůči vaší místní měně. Toto riziko není zváženo v rámci výše uvedeného ukazatele. Více informací o dalších rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1808919945
Třída akcií A Akumulace CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 5. 2018
Benchmark Bloomberg Barclays EURO Aggregate Index
Majetek ve fondu 2 257 052,36 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -0,26%
3 měsíce -2,32%
6 měsíců 0,13%
od začátku roku -0,82%
1 rok 9,06%
3 roky -19,58%
5 let -16,96%
od založení fondu -13,49%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 9,20 -22,50 -8,50 8,10 5,20 n/a n/a n/a n/a n/a
BM 9,60 -19,50 -8,10 7,50 4,70 n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.schroders.com/cs-cz/cz/soukromy-investor/informace-o-nas/udrzitelnost/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.95%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
9,54