Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD

Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 9 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Fond má stanoven udržitelný investiční cíl a bude investovat do hospodářských činností, které se podle taxonomie EU kvalifikují jako environmentálně udržitelné. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete v PCD (předsmluvní příloha prospektu – Pre-contractual disclosure document) na adrese https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Fond investuje nejméně 85 % svých čistých aktiv do portfolia zelených dluhopisů převážně (minimálně ze 2/3) denominovaných v amerických dolarech. Zelené dluhopisy jsou jakékoli typy dluhopisů, u kterých jsou výnosy použity k částečnému nebo celkovému financování nebo refinancování nových nebo existujících projektů, které jsou přínosné pro životní prostředí. Proces výběru zahrnuje analýzu zelených dluhopisů, tradiční úvěrovou analýzu a analýzu oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast a oblast řízení firem), což může omezovat kvalita a dostupnost údajů zveřejňovaných emitenty nebo poskytovaných třetími stranami. Mezi příklady nefinančních kritériích posuzovaných v rámci analýzy ESG patří roční neuskutečněné emise skleníkových plynů (GHG). Při výběru investic investiční správce analyzuje, udržuje a aktualizuje úvěrový rating budoucích investic a zajistí, aby průměrný rating portfolia byl BBB- nebo lepší. Investice do dluhopisů s vyšším rizikem (s ratingem nižším než BBB-, ale stále vyšším než BB-) nesmí překročit 10 % čistých aktiv fondu. V horizontu 5 let si fond klade za cíl překonat výkonnost srovnávacího ukazatele Bloomberg MSCI Global Green Bond Index USD Total Return Index Unhedged USD. Srovnávací ukazatel je širším vyjádřením investičního prostředí fondu. Fond může rovněž zahrnovat investice do dluhopisů, které nejsou součástí prostředí srovnávacího ukazatele. Fond je spravován aktivně se zaměřením na výběr dluhopisů, kdy je analýza jednotlivých emitentů dluhopisů kombinována s analýzou širšího trhu za účelem sestavení optimálního portfolia za dodržení limitů ve vztahu ke srovnávacímu ukazateli. Cílem je využívat rozdíly v oceněních emitentů dluhopisů mezi odvětvími a rozdíly v oceněních mezi odvětvími a různými hodnoceními kvality (ratingy). Investice fondu se proto mohou od srovnávacího ukazatele podstatným způsobem lišit. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jeho aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 264,39 USD
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. Tento fond je v kategorii 3 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za střední.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. K nim patří (nikoliv však výlučně) vývoj na finančních trzích, vývoj hospodaření emitentů těchto nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni celkovou situací globální ekonomiky a hospodářskými a politickými podmínkami v každé zemi. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je střední. Likviditní riziko fondu je stanoveno jako střední. Likviditní rizika vznikají tam, kde je obtížné prodat určitou podkladovou investici, což může způsobit potenciální těžkosti při odkupu vaší investice z fondu. Navíc mohou mít velký vliv na výkonnost podfondu i výkyvy měn. Investice do konkrétní geografické oblasti jsou mnohem více koncentrované než investice do různých geografických oblastí. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2578936424
Třída akcií P Cap USD
Měna USD
Založení třídy akcií 9. 8. 2023
Benchmark Bloomberg MSCI Global Green Bond Total Return Index (USD Unhedged)
Majetek ve fondu 10 050 049,76 USD
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,12%
3 měsíce 3,40%
6 měsíců 2,38%
od začátku roku 2,10%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 2,10%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 9:
Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.6%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
6,00