Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)

Fond je klasifikován jako finanční produkt podle článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Fond podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemá stanoven udržitelný investiční cíl. Fond začleňuje do investičního procesu vedle tradičních faktorů také faktory a rizika ESG. Podrobné informace o zveřejňovaných informacích, které se týkají udržitelnosti fondu, naleznete ve vzorových informacích zveřejňovaných před uzavřením smlouvy (příloha prospektu) na adrese https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Fond investuje do realitních společností založených, kotovaných nebo obchodovaných na burzách celého světa. To zahrnuje společnosti, jejichž hlavní příjmy nebo činnosti jsou spojeny s nemovitostmi, jejich správou a/nebo developerskou činností. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho fundamentálního investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a země ve vztahu ke srovnávacímu ukazateli. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od srovnávacího ukazatele. V horizontu několika let usilujeme bez zajištění o překonání výkonnosti srovnávacího ukazatele FTSE EPRA Nareit Developed Index. Srovnávací ukazatel široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí srovnávacího ukazatele. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních údajů a zahrnuje přihlédnutí k faktorům ESG. Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje srovnávací ukazatel, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou podfondu je euro (EUR) a tento podfond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny podfondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto podfondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Svůj podíl v tomto fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jeho aktuální hodnota. Tento fond nemá za cíl vyplácet dividendy. Veškeré zisky znovu investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 16.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 24 241,81 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Historická data, například ta použitá k výpočtu tohoto ukazatele, nemusejí být spolehlivým vodítkem budoucího rizikového profilu tohoto fondu. Není zaručeno, že tento ukazatel rizika zůstane nezměněn, může se časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je bez rizika. Tento fond je v kategorii 4 kvůli chování produktu během období měření výkonnosti. Celkové tržní riziko, se zohledněním minulé výkonnosti a budoucího potenciálního vývoje trhů, související s dluhopisy používanými k dosažení investičního cíle, je považováno za vysoké.Tyto finanční nástroje jsou ovlivňovány různými faktory. Patří mezi ně zejména vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů těchto finančních nástrojů, kteří jsou sami ovlivňováni obecným stavem světové ekonomiky a ekonomickými a politickými podmínkami v jednotlivých zemích. Očekávané úvěrové riziko, riziko selhání emitentů podkladových investic, je vysoké. Riziko likvidity podfondu je nastaveno jako vysoké. Rizika likvidity mohou nastat v případě, kdy je obtížné prodat specifickou podkladovou investici. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá žádnou záruku, že původní investici získá zpět. Zajišťování tříd akcií, což je metoda snažící se řídit specifické měnové riziko, může vést k dodatečnému kreditnímu riziku a zbytkovému tržnímu riziku v závislosti na účinnosti provedeného zajištění.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2676808921
Třída akcií X Cap CZK (hedged i)
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 12. 2023
Benchmark No BM
Majetek ve fondu 53 530 207,90 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 4,60%
3 měsíce 8,56%
6 měsíců 5,20%
od začátku roku 2,49%
1 rok 0,00%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 1,89%

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.12%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
21,20