Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)

Cílem fondu je zajistit příjem a mírný růst kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu prostřednictvím aktivní alokace do různých tříd aktiv, jako jsou akcie, cenné papíry s pevným výnosem, komodity, infrastruktura, nemovitosti a peněžní prostředky. Fond používá strategii Sustainable Focused, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce Fidelity Sustainable Family Framework. Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví. Méně než 30 % úplných čistých aktiv fondu bude investováno do hybridů nebo CoCos, přičemž méně než 20 % celkových čistých aktiv bude investováno do CoCos. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející, včetně Ruska a Číny. Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo a/nebo nepřímo do pevninských čínských akcií tříd A a B a/nebo do pevninských čínských cenných papírů s pevným výnosem. Fond může investovat méně než 10 % do čínských offshore nástrojů s pevným výnosem, které zahrnují mimo jiné dluhopisy „dim-sum“. Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů. Fond může za běžných tržních podmínek investovat 100 % do cenných papírů s pevným výnosem (včetně až 100 % do dluhopisů investičního stupně, až 60 % do dluhopisů s vysokým výnosem, až 50 % do státních dluhopisů, až 50 % do dluhopisů rozvíjejících se trhů a až 10 % do ruských dluhopisů), až 50 % do akcií (včetně až 50 % do akcií rozvíjejících se trhů a až 10 % do ruských akcií), až 30 % do způsobilých uzavřených realitních investičních fondů, až 30 % do cenných papírů infrastruktury (s výjimkou REIT) a až 5 % do komodit. Souhrnný limit investic do akcií a dluhopisů rozvíjejících se trhů je až 50 % a v případě ruských akcií a dluhopisů až 10 %. Za nepříznivých podmínek na trhu může fond držet až 25 % v hotovosti nebo nástrojích peněžního trhu. Fond je aktivně řízen bez provázání s indexem. Zdrojem příjmů fondu budou především výplaty dividend (z akciových cenných papírů) a kupónové platby (z držených dluhopisů) na základě jejich potenciálu generovat příjmy a kapitálový růst.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 17.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 1 168,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl zařazen do třídy 3 ze 7, což je středně nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na středně nízkou úroveň a je možné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: úvěr, rozvíjející se trhy, likvidita. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Smíšený
Číslo ISIN LU2151106999
Třída akcií A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 8. 4. 2020
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 8 698 366,70 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -1,93%
3 měsíce -0,68%
6 měsíců 1,48%
od začátku roku 0,52%
1 rok 6,67%
3 roky -2,10%
5 let 0,00%
od založení fondu 16,80%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 8,30 -9,90 2,40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.78%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
17,80