Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)

Mezi klíčové pilíře inovací patří technologie a konektivita. Správci portfolia se zaměřují na investice do takových společností, kde trh podceňuje míru nebo dobu trvání růstu. Neustálé inovace probíhající v sektoru budoucí konektivity představují zajímavé investiční příležitosti, zatímco rychle probíhající změny znamenají, že potřeba aktivního řízení je potenciálním klíčem k vytváření silných výnosů v tomto prostoru. Fond investuje nejméně 70 % do akcií společností po celém světě. Investice budou spojeny s tématem budoucí konektivity (poskytovatelé technologií, sítě a společnosti profitující z komunikací nové generace). Budou mimo jiné zahrnovat společnosti, které se podílejí na zavádění mobilních sítí, kabelových sítí, internetové infrastruktury, sociálních médií, tvorbě online obsahu, streamování, elektronickém obchodování a internetu věcí. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce Fidelity Sustainable Family Framework. Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví. Fond používá strategii tematické udržitelnosti, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond může investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje, a částka, již lze investovat do jakékoli jedné země nebo regionu, není omezena. Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející. Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo nebo nepřímo do čínských akcií tříd A a B. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI ACWI Index (Net) („index“). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 921,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt byl zařazen do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je pravděpodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2268342065
Třída akcií A-ACC-CZK (CZK/USD hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 29. 1. 2021
Benchmark MSCI ACWI Index (Net)
Majetek ve fondu 8 124 220,02 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 0,47%
3 měsíce 0,87%
6 měsíců 4,03%
od začátku roku 3,14%
1 rok 10,33%
3 roky -12,12%
5 let 0,00%
od založení fondu -7,90%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 27,10 -33,60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM 20,70 -15,50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.94%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,40