Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged)

Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého růstu, především prostřednictvím investic do udržitelných evropských akcí. Fond používá strategii Sustainable Focused, podle níž nejméně 70 % investuje do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce Fidelity Sustainable Family Framework. n Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví. Fond bude investovat nejméně 70 % do evropských akciových cenných papírů. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje základní měnové efekty na úrovni cenných papírů vůči zajišťované referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i základní tržní výnosy. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI Europe Index („index‘‘). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 1 782,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4

Zaradili jsme tento produkt do trídy 4 ze 7, což je strední trída rizik. To ocenuje možné ztráty budoucí výkonnosti na strední úroven a je pravdepodobné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepríznivé tržní podmínky. Pozor na menové riziko. Obdržíte platby v ruzných menách, takže konecný výnos, který získáte, závisí na smenném kurzu mezi dotycnými dvema menami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: Koncentrace, protistrana a kolaterál, mena, deriváty, akcie, zajištení, investicní fond, likvidita, trh, provozní, udržitelné investování. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0979392841
Třída akcií A-ACC-CZK (hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 5. 11. 2013
Benchmark MSCI Europe
Majetek ve fondu 154 644 989,34 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 4
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 2,35%
3 měsíce 6,32%
6 měsíců 12,50%
od začátku roku 13,43%
1 rok 18,09%
3 roky 22,39%
5 let 36,97%
od založení fondu 78,20%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 14,90 -11,50 16,40 -4,00 30,30 -13,80 8,70 -3,90 10,70 3,10
BM 18,40 -3,10 24,70 -2,70 27,80 -12,20 11,50 4,20 9,60 3,90

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.94%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
19,40