Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged)

Cílem fondu je zajistit příjem a růst kapitálu. Fond bude investovat nejméně 70 % do firemních dluhopisů z celého světa s investičním ratingem. Fond se zaměřuje na řízení rizik souvisejících s klimatem a upřednostňuje emitenty s nejnižšími uhlíkovými profily v daném sektoru, a podporuje přechod k ekologičtějšímu prostředí tím, že vybírá emitenty s příznivější uhlíkovou stopou a investuje do pečlivě vybraných emitentů ekologických dluhopisů. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních charakteristik a bude proaktivně řešit klimatické změny neustálou spoluprací s emitenty globálních korporátních dluhopisů. Fond se snaží tyto charakteristiky podporovat dodržováním rámce rodiny udržitelných fondů Fidelity (Fidelity Sustainable Family Framework). Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví. Cílem fondu je dosáhnout nižší uhlíkové stopy v porovnání s širším trhem. Fond používá strategii tematické udržitelnosti, podle níž nejméně 70 % investuje do emitentů globálních korporátních dluhopisů, kteří vykazují charakteristiky udržitelnosti. Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející. Fond může investovat až 10 % přímo do kontinentálních čínských dluhopisů vedených nebo obchodovaných na jakémkoli způsobilém trhu v Číně (s agregátní expozicí zahrnující přímé a nepřímé investice nepřekračující 30 %). Fond bude investovat méně než 30 % do hybridních dluhopisů a podmíněně konvertibilních dluhopisů, přičemž méně než 20 % bude investováno do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje efekty podkladové měny vůči referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i výnosy podkladového trhu. V zájmu zachování výnosů ze všech aktivních měnových pozic ve fondu jsou tyto expozice zajištěny s ohledem na měnové váhy srovnávacího indexu a nikoli na měny, v nichž jsou denominovány podkladové cenné papíry. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged CZK) („index“). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do emitentů, sektorů, zemí nebo typů zabezpečení, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 13.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 981,30 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl zařazen do trídy 3 ze 7, což je stredne nízká trída rizik. To ocenuje možné ztráty budoucí výkonnosti na stredne nízkou úroven a je možné že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepríznivé tržní podmínky. Pozor na menové riziko. Obdržíte platby v ruzných menách, takže konecný výnos, který získáte, závisí na smenném kurzu mezi dotycnými dvema menami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno. Hlavní rizika: rozvíjející se trhy, úvěr. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Pokud FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice. Více informací o dalších rizicích neleznete v dokumentu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2111945700
Třída akcií A-ACC-CZK (hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 5. 2. 2020
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Hedged CZK)
Majetek ve fondu 312 611 551,40 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 1,03%
3 měsíce 1,47%
6 měsíců 1,36%
od začátku roku 0,74%
1 rok 6,51%
3 roky -4,73%
5 let 0,00%
od založení fondu -1,87%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 9,70 -13,70 -1,70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM 10,40 -11,10 -0,50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 31.3. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.fidelity.cz/udrzitelne-investovani/udrzitelnost-ve-fidelity Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.09%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
10,90