Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged)

Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů s vysokým výnosem a vysokým investičním stupněm. V nabídce globálních příležitostí může správce portfolia vyhledávat ty nejatraktivnější příležitosti přizpůsobené riziku. Cílem je zajistit investorům atraktivní příjem při zachování celkového průměrného investičního stupně na úrovni portfolia. Cílem fondu je poskytnout vysokou úroveň běžného příjmu a potenciál růstu kapitálu. Fond bude investovat nejméně 50 % do dluhopisů investičního stupně, přičemž celkové prostředky budou rozděleny mimo jiné mezi vysoce úročené dluhopisy, které běžně nesou ratingy subinvestičního stupně, a dluhopisy z rozvíjejících se trhů. Mezi rozvíjející trhy patří Latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Afrika, východní Evropa (včetně Ruska) a Blízký východ, investice však mohou jít i do jiných regionů. Fond bude investovat nejméně 70 % do portfolia dluhopisů z celého světa, mimo jiné do dluhopisů investičního stupně s různou dobou splatnosti a vysoce úročených dluhopisů a dluhopisů z rozvíjejících se trhů denominovaných v různých měnách. Fond bude investovat nejméně 50 % svých čistých aktiv do cenných papírů, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Fond se řídí celofiremním seznamem vyloučených společností, který zahrnuje mimo jiné výrobce kazetové munice a protipěchotních min. V souladu se screeningem na základě norem, který provádí investiční manažer, budou stejně tak z prostoru povolených investic vyloučeni emitenti, o nichž se investiční manažer domnívá, že nepodnikají v souladu s uznávanými mezinárodními normami, včetně norem stanovených v iniciativě OSN Global Compact. Méně než 30 % úplných čistých aktiv fondu bude investováno do hybridů nebo CoCos, přičemž méně než 20 % celkových čistých aktiv bude investováno do CoCos. Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo a/nebo nepřímo do čínských kontinentálních cenných papírů s fixním příjmem. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Investice mohou být prováděny v jiných měnách než v referenční měně fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od měny, ve které jsou denominovány investice. Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje efekty podkladové měny vůči referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i výnosy podkladového trhu. V zájmu zachování výnosů ze všech aktivních měnových pozic ve fondu jsou tyto expozice zajištěny s ohledem na měnové váhy srovnávacího indexu a nikoli na měny, v nichž jsou denominovány podkladové cenné papíry. Fond je aktivně řízen bez provázání s indexem. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu. Zdroj příjmů fondu budou tvořit zejména výplaty kupónových plateb z držení dluhopisů.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 29.11.2022
Hodnota podílu (NAV) 1 024,00 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU1692483032
Třída akcií A-ACC-CZK (hedged)
Měna CZK
Založení třídy akcií 11. 10. 2017
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 223 006 375,39 CZK
Výkonnost
1 měsíc 2,89%
3 měsíce 0,49%
6 měsíců -1,35%
od začátku roku -7,50%
1 rok -6,99%
3 roky -2,38%
5 let 2,30%
od založení fondu 2,40%
Klasifikace dle SFDR
Článek 6:
https://www.fidelity.cz/fondy-a-ceny/factsheet/LU1692483032/tab-esg Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.32%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
13,20

Informace o poplatcích naleznete v přehledu fondů.

Zpět do seznamu fondů