BNP Paribas Latin America Equity EUR

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií emitovaných společnostmi se sídlem a/nebo působícími v Latinské Americe. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je MSCI EM Latin America 10/40 (NR). Vzhledem k aktivnímu přístupu investičního správce je výkonnostním cílem podfondu překonat srovnávací index. Investiční filozofie vychází z dlouhodobého přístupu „zdola nahoru“s přihlédnutím k finanční struktuře společností s vyššími výnosy a zdravou ziskovostí, kvalitou řízení, udržitelným růstem a dalšími. Výběrový přístup je založen na posouzení kritických faktorů, jako jsou násobky ocenění, růst výnosů a tvorba peněžních toků. Současně se používá přístup shora dolů k identifikaci společností působících v odvětvích/zemích se silnými dlouhodobými makroekonomickými základy. Příležitosti se hledají kdekoliv ve světě investic Latinské Ameriky, ať už uvnitř indexu nebo mimo něj, bez zvláštních omezení kromě likvidity. Když to nicméně okolnosti určitého trhu ospravedlňují, tak se s cílem zachování celkové likvidity podfondu správce aktiv zaměří na nejobchodovatelnější akcie a složení portfolia se může blížit ke složení srovnávacího indexu. Takové okolnosti souvisejí s neefektivitou rozvíjejících se trhů, jako jsou otázky likvidity a vážné devalvace devizových kurzů během celosvětové nestability, iracionální spekulativní útoky na rozvíjející se trhy a volební období, ve kterých jsou ceny ovlivňovány politickými výroky spíše než racionálními podklady. Kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG) bere správce při rozhodování v úvahu, avšak nejsou rozhodujícím faktorem. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 6.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 457,14 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt byl zařazen do třídy 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí zejména do akcií, jejichž hodnota může značně kolísat. Tyto výkyvy jsou v krátkém časovém horizontu často zesíleny. Další riziko věcně relevantní pro produkt, které není zahrnuto v souhrnném ukazateli rizik: Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.). Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU0283417250
Třída akcií Classic EUR, Capitalisation
Měna EUR
Založení třídy akcií 5. 12. 2014
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 (NR)
Majetek ve fondu 4 173 118,76 EUR
Cílové trhy
Investiční horizont min 6 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI)
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -5,85%
3 měsíce -7,55%
6 měsíců -9,99%
od začátku roku -11,12%
1 rok -6,70%
3 roky 1,94%
5 let -8,87%
od založení fondu -10,11%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 19,02 10,81 -6,42 -24,12 17,87 -6,16 3,40 33,70 -25,60 -0,80
BM 27,76 17,02 -0,47 -21,10 19,96 -1,91 8,10 36,10 -23,20 0,00

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
2.23%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
22,25