BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK

Snahou fondu je dosáhnout ve střednědobém investičním horizontu přibližně 36 měsíců vyšších výnosů, než nabízí trh Euro Money Market. Využívá k tomu rozšířenou dluhopisovou strategii, jejímž záměrem je generovat kladné výnosy využíváním globálních rozmanitých příležitostí z oblasti instrumentů pro pevný výnos a instrumentů peněžního trhu (a dále derivátů spojených s těmito instrumenty) a současně udržovat vysoce likvidní portfolio s nízkou citlivostí k úrokovým sazbám. Je třeba zdůraznit, že podfond se řídí filozofií říkající, že žádný jednotlivý investiční sektor, strategie, alokace ani téma nesmí v čase převládat. Je založen na aktivním řízení, které vychází ze systematického a disciplinovaného přístupu k výběru cenných papírů kombinujícího mimofinanční výzkum, finanční výzkum a kvantitativní analýzu. Expozice vůči jiné měně než EUR bude menší než 25 %. Fond může být vystaven: 1) dluhopisům investičního stupně v rozsahu 40 až 100 % svých aktiv a 2) dluhopisům neinvestičního stupně (včetně firemních dluhopisů s vysokými výnosy a strukturovaných dluhopisů) v rozsahu 0 až 60 % svých aktiv. Nesmí investovat do akcií. Je řízen aktivně podle Daily Capitalized €str. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Alespoň 90 % portfolia bude investováno do společností (vyjma derivátů a hotovosti), jejichž rating ESG je posuzován na základě vlastní interní metodologie. Fond se zavazuje udržovat vyšší skóre ESG průměrného portfolia, než má jeho svět investic. Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 14.6.2024
Hodnota podílu (NAV) 116,43 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 2

Tento produkt byl zařazen do třídy 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Tato riziková kategorie je odůvodněna investicí zejména do nástrojů úrokových sazeb. Investor je upozorňován na skutečnost, že zvýšení úrokových sazeb má za následek snížení hodnoty investic do dluhopisů a dluhových nástrojů a obecněji do nástrojů s fixním příjmem. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany: Toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostát svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení. Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko spojené sáty: používání derivovaných nástrojů může zvýšit kolísání investičních hodnot, aím také volatilitu výnosů. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím (zpoždění plateb, doručení atd.).

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU2155808657
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 3. 6. 2021
Benchmark Cash Index Euro Short Term Rate (Hedged in CZK) RI 360 Days
Majetek ve fondu 181 562 961,58 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 3 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 2
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc -0,10%
3 měsíce 0,36%
6 měsíců 1,58%
od začátku roku 0,55%
1 rok 5,21%
3 roky 16,44%
5 let 0,00%
od založení fondu 16,43%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 10,20 5,70 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM 7,31 6,24 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek :
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.1%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
10,95