BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK

Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do konvertibilních dluhopisů emitovaných společnostmi z celého světa či získáváním expozice na tyto třídy aktiv využitím cenných papírů s pevným výnosem a finančních derivátů. Manažer má za cíl optimalizovat rizika návratnosti fondu investováním do „smíšených konvertibilních cenných papírů“, přičemž se vyhýbá konvertibilním dluhopisům, které se chovají jako čisté dluhopisy nebo čisté akcie. Po zajištění nesmí expozice vůči jiné měně než USD překročit 25 %. Může investovat do akcií pevninské Číny určených zahraničním investorům, jako jsou akcie China A-Shares, které mohou být kotované na burze Stock Connect, nebo prostřednictvím využití zvláštní licence, kterou vydávají čínské orgány. Je řízen aktivně a jako takový může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu, kterým je Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in CZK) RI. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která při investicích fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG). Příjmy jsou automaticky reinvestovány. Investoři jsou schopni provádět zpětný odkup na denní bázi (v obchodní dny bank v Lucembursku). Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 4 102,34 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 3

Tento produkt byl ohodnocen 3 body ze 7, což odpovídá třídě středně nízkého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí do konvertibilních dluhopisů, které jsou hybridními produkty s akciovou i dluhopisovou složkou. Další rizika věcně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik: Riziko selhání protistrany: Toto riziko souvisí se schopností protistrany v mimoburzovní finanční transakci dostát svým závazkům, jako je platba, doručení a splacení. Úvěrové riziko: riziko poklesu úvěruschopnosti emitenta nebo jeho platební neschopnosti, které by mohlo vést ke snížení hodnoty finančních nástrojů, se kterými je spojen. Riziko spojené sáty: používání derivovaných nástrojů může zvýšit kolísání investičních hodnot, a tím také volatilitu výnosů. Provozní riziko: V případě provozního selhání v rámci SG, některého z jejích zástupců nebo depozitáře by investoři mohli být vystaveni různým komplikacím. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0823394423
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 17. 5. 2013
Benchmark Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in CZK) RI
Majetek ve fondu 229 001 770,32 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 4 roky
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 3
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 2
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 2,10%
3 měsíce 3,75%
6 měsíců 5,74%
od začátku roku 4,68%
1 rok 6,16%
3 roky -1,49%
5 let 13 031,69%
od založení fondu 42,58%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 8,24 -12,54 0,61 28,90 10,76 -9,03 4,80 -1,20 0,40 1,60
BM 11,06 -10,41 0,12 19,72 11,87 -3,09 4,40 1,30 3,20 4,70

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.64%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
16,35