BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK

Tento fond je řízen aktivně. Srovnávací index MSCI USA Value (USD) NR (Hedged in CZK) se používá pouze ke srovnání výkonnosti. Fond není omezen srovnávacím indexem a jeho výkonnost se od výkonnosti srovnávacího indexu může výrazně lišit. Fond usiluje o zvyšování hodnoty aktiv ve střednědobém horizontu investováním do akcií, které jsou emitované společnostmi ze Spojených států a/nebo společensky odpovědnými společnostmi působícími v této zemi a v porovnání s trhem ke dni nákupu podhodnocené. Portfolio je postaveno na základě systematického přístupu, který kombinuje několik kritérií hodnocení akcií, jako je hodnota, kvalita, nízká volatilita a rychlost pohybu. Po zavedení kvantitativní investice je pak portfolio znovu vyváženo, aby se maximalizovalo skóre ESG a snížila se jeho uhlíková stopa. Investiční tým uplatňuje také politiku udržitelného investování společnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, která během každého kroku investičního procesu fondu zohledňuje kritéria týkající se životního prostředí, sociálních věcí a správní oblasti (ESG), a to zejména snižování emisí skleníkových plynů, dodržování lidských práv a dodržování práv menšinových držitelů akcií. Tento podfond se řídí přístupem rozšířeného ESG, což znamená, že fond zavádí konkrétnější hlediska ESG (investují do nejudržitelnějších společností podle konkrétních kritérií a/nebo zavádí širší rozsah výjimek), což vede k přísnějším cílům v oblasti ESG a/nebo omezování uhlíkové stopy. Kvantitativní přístup se uplatňuje v zájmu konzistentního dosahování těchto cílů: - skóre ESG portfolia vyšší než skóre ESG indexu po vyloučení nejméně 20 % cenných papírů s nejnižším skórem ESG; a- uhlíková stopa portfolia alespoň o 50 % nižší než uhlíková stopa indexu.Tato mimofinanční strategie může přinášet metodologická omezení, jako je investiční riziko ESG podle definice správce aktiv. Příjmy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku), jak je popsáno v prospektu. Tato třída akcií je zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z USD na CZK.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 15.7.2024
Hodnota podílu (NAV) 1 325,71 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 5

Tento produkt byl zařazen do třídy 5 ze 7, což je třída středně vysokého rizika. Tato kategorie rizika je odůvodněna investicí zejména do akcií, jejichž hodnota může značně kolísat. Tyto výkyvy jsou v krátkém časovém horizontu často zesíleny. Další riziko věcně relevantní pro produkt, které není zahrnuto v souhrnném ukazateli rizik: Riziko likvidity: Toto riziko vyplývá z problému prodat cenný papír za jeho skutečnou hodnotu a v přiměřené lhůtě v důsledku nedostatku zájemců o koupi. Měnové riziko - pokud se měna vašeho účtu liší od tohoto produktu, platby, které obdržíte, budou záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není va výše uvedeném ukazateli zohledněno. Více informací o rizicích nalezenete v dokumenu klíčové informace pro investory.

Klíčové informace
Třída aktiv Akciový
Číslo ISIN LU2451818095
Třída akcií Classic RH CZK, Capitalisation
Měna CZK
Založení třídy akcií 7. 1. 2022
Benchmark Bez benchmarku
Majetek ve fondu 2 335 989,68 CZK
Cílové trhy
Investiční horizont min 5 let
Schopnost nést ztráty Ano, bez záruky maximální možné ztráty
Tolerance rizika (SRI) 5
Kategorie zákazníka Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Způsobilá prostistrana
Znalosti a zkušenosti Základní, Informovaný, Pokročilý
Negativní cílový trh Garance bez ztrát
KKIP kategorie cílového trhu 3
Informace k cílovému trhu tohoto fondu naleznete v dokumentu „Produktová informace“. Informace o konceptu cílových trhů na platformě KKInvestor naleznete zde.
 
Výkonnost
1 měsíc 3,05%
3 měsíce 5,66%
6 měsíců 11,70%
od začátku roku 12,94%
1 rok 18,09%
3 roky 0,00%
5 let 0,00%
od založení fondu 31,66%
Čistá výkonnost v kalendářních letech (%)

Tento graf ukazuje výkonnost fondu jako procentuální roční ztrátu nebo zisk za poslední roky.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fond 12,58 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
BM 9,84 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Výkonosti jsou uváděny k 4. 20. 18.4. Výnosnost investice se může měnit z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. Minulá výkonnost slouží jako indikativní ukazatel toho, jak si fond vedl v minulosti.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach/ Zjistit více
Informace o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost a další dokumenty související s udržitelností naleznete zde.
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
1.48%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
14,75